മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Sunday, 10 July 2011

pecans in the cemetery

On the outskirts of a small town, there was a big, old pecan tree just
inside the cemetery fence.  One day, two boys filled up a bucketful of nuts
and sat down by the tree, out of sight, and began dividing the nuts.

'One for you, one for me, one for you, one for me,' said one boy.  Several
dropped and rolled down toward the fence.

Another boy came riding along the road on his bicycle.  As he passed, he
thought he heard voices from inside the cemetery.  He slowed down to
investigate.  Sure enough, he heard, 'One for you, one for me, one for you,one for me...'

He just knew what it was.  He jumped back on his bike and rode off.  Just around the bend he met an old man with a cane, hobbling along.

'Come here quick,' said the boy, 'you won't believe what I heard!  Satan and the Lord are down at the cemetery dividing up the souls!'

The man said, 'Beat it kid, can't you see it's hard for me to walk.'  When the boy insisted though, the man hobbled slowly to the cemetery.

Standing by the fence they heard, 'One for you, one for me.  One for you,one for me.'

The old man whispered, 'Boy, you've been tellin' me the truth.  Let's see if we can see the Lord...?

Shaking with fear, they peered through the fence, yet were still unable to
see anything.  The old man and the boy gripped the wrought iron bars of the fence tighter and tighter as they tried to get a glimpse of the Lord.

At last they heard, 'One for you, one for me.  That's all.  Now let's go get those nuts by the fence and we'll be done...?

They say the old man had the lead for a good half-mile before the kid on thebike passed him.


No comments:

Post a Comment