മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Saturday, 31 July 2010

weekend

A fellow bought a new Mercedes and was out on the interstate for a nice
evening drive. The top was down, the breeze was blowing through what was
left of his hair and he decided to open her up. As the needle jumped up to
80 mph, he suddenly saw flashing red and blue lights behind him. "There's no
way they can catch a Mercedes," he thought to himself and opened her up
further. The needle hit 90, 100.... Then the reality of the situation hit
him. "What am I doing?" he thought and pulled over. The cop came up to him,
took his license without a word and examined it and the car. "It's been a
long day, this is the end of my shift and it's Friday the 13th. I don't feel
like more paperwork, so if you can give me an excuse for your driving that I
haven't heard before, you can go."

The guy thinks for a second and says, "Last week my wife ran off with a cop.
I was afraid you were trying to give her back!"

"Have a nice weekend," said the officer.

Tuesday, 27 July 2010

Beggar

A man walks past a beggar every day and gives him Rs.10 and that Continues for a
year. Then suddenly the daily donation changes to Rs. 7.50

"Well," the beggar thinks, "it's still better than nothing."

A year passes in this way until the man's daily donation suddenly becomes Rs. 5.

"What's going on now?" the beggar asks his donor.

"First you give me Rs. 10 every day, then Rs. 7,50 and now only Rs. 5. What's
the problem?"

"Well," the man says, "last year my eldest son went to university. It's very
expensive, so I had to cut costs. This year my eldest daughter also went to
university, so I had to cut my expenses even further."

"And how many children do you have?" the beggar asks.

"Four," the man replies.

"Well," says the beggar, "I hope you don't plan to educate them all at my
expense."

Monday, 26 July 2010

5 Reasons You Didn't Get the Job

                 With the employment rate still at 10.5 percent in the GCC, you may find yourself in the position of applying, interviewing, and still remaining jobless. You may have thought it was a sure thing; you may have left the office laughing and joking with the interviewer. So why was someone else hired and you weren't? These five reasons may shed some light on the situation.

1. You're overqualified

It's not just a cliche--you really can be overqualified for a position. It's especially true in a tight economy. A candidate that is more qualified would require a higher salary and benefits package for a competitive offer and for long-term retention. If someone else interviewed who fit the qualifications but didn't overly exceed them, it might be in the company's best interest to hire him and save the cash.

2. You don't know the right people

You may be great on paper, and you may interview really well--but if another candidate is the employer's MBA instructor's daughter, you might be out of luck. This isn't a reason you can't really avoid. Your best bet is to make sure you follow up with a genuinely appreciative phone call or note. Leaving a positive impression will keep you in that employer's mind if other opportunities arise.

3. You hit it off, just not professionally

Having a good rapport with your interviewer is great--however, if you bonded over your love of tequila shooters, you may have made a friend and not an employer. In a less extreme example, you may be very easy to interview but still not right for the position. While being friendly and personable are two very important traits, they won't guarantee you the job.

4. You came with conditions

You may be a good fit for the job, but if you come with strings attached, you may not get hired. If you can't see yourself sticking to the position long-term, or if prior commitments mean you'll have to work odd hours, it could take you out of the running. If possible, come in condition-free or at least willing to compromise. However, if you have a restriction that is non-negotiable, it's only fair to both of you to bring it up in the interview--there's no sense in wasting time if the situation won't work out.

5. An unpredictable reason

Often, the reason is one you may never know. You may get an unrelated job simply for having a shared interest with the interviewer, or perhaps because you have a skill the employer hopes to learn from you. It may be as simple as two or more candidates being equally qualified, and you lost the coin toss.

It may also be a simple reason like an off-the-cuff comment you probably shouldn't have made, or a more blatant reason like answering your cell phone during an interview (never a good move, no matter how friendly you are with the interviewer!). Be honest with yourself about the interview process--if you can think of a slip up, learn from your mistake and keep it in mind for your next interview.

The bottom line

Whatever the reason, do your best to learn from it and apply it to your next interview. Don't be afraid to politely follow up and inquire about why you weren't right for the position--just make sure you don't come off as sulking. Be professional, and thank them for helping you to understand what you did wrong, or where you can improve. After all, if you made it to the interview stage once, you're likely to do it again.

Sunday, 25 July 2010

Fishing Mirror

A fisherman from the city was out fishing on a lake in a small

boat. He noticed another man in a small boat open his tackle box

and take out a mirror. Being curious, the man rowed over and

asked, "What is the mirror for?"


"That's my secret way to catch fish," said the other man. "Shine

the mirror on the top of the water. The fish notice the spot of

sun on the water above and they swim to the surface. Then I just

reach down and net them and pull them into the boat."

"Wow! Does that really work?"

"You bet it does."

"Would you be interested in selling that mirror? I'll give you

$30 for it."

"Well, okay."

After the money was transferred, the city fisherman asked, "By

the way, how many fish have you caught this week?"

"You're the sixth," he said.

The Power of Three Little Words

Some of the most significant messages people deliver to one another often come in just three words. When spoken or conveyed, those statements have the power to forge new friendships, deepen old ones and restore relationships that have cooled. The following three-word phrases can enrich every relationship.

I'LL BE THERE - Being there for another person is the greatest gift we can give. When we are truly present for other people, important things happen to them and to us. We are renewed in love and friendship. We are restored emotionally and spiritually. 'Being there' is at the very very core of civility.

I MISS YOU - Perhaps more marriages could be salvaged and strengthened if couples simply and sincerely said to each other, "I miss you." This powerful affirmation tells partners they are wanted, needed, desired and loved.

I RESPECT YOU - Respect is another way of showing love. Respect conveys the feeling that
another person is a true equal. It is a powerful way to affirm the importance of a relationship.

MAYBE YOU'RE RIGHT - This phrase is highly effective in diffusing an argument and restoring
frayed emotions. The flip side of "maybe you're right" is the humility of admitting "maybe I'm wrong."

PLEASE FORGIVE ME - Many broken relationships could be restored and healed if people would admit their mistakes and ask for forgiveness. All of us are vulnerable to faults, foibles and failures. A man should never be ashamed to own he has been in the wrong, which is but saying, in other words, that he is wiser today than he was yesterday.

I THANK YOU - Gratitude is an exquisite form of courtesy. People who enjoy the companionship of good, close friends are those who don't take daily courtesies for granted. They are quick to thank their friends for their many expressions of kindness. On the other hand, people whose circle of friends is severely constricted often do not have the attitude of gratitude.

COUNT ON ME - "A friend is one who walks in when others walk out," Loyalty is an essential ingredient for true friendship; it is the emotional glue that bonds people. Those who are rich in their relationships tend to be steady and true friends. When troubles come, a good friend is there, indicating "you can count on me."

LET ME HELP - The best of friends see a need and try to fill it. When they spot a hurt they do what they can to heal it. Without being asked, they pitch in and help.

I UNDERSTAND YOU - People become closer and enjoy each other more if they feel the other person accepts and understands them. Letting others know in so many little ways that you understand him or her is one of the most powerful tools for healing your relationship.

GO FOR IT - Some of your friends may be non conformists, have unique projects and unusual hobbies. Support them in pursuing their interests. Rather than urging your loved ones to conform, encourage their uniqueness-everyone has dreams that no one else has.

I suppose the 3 little words that you were expecting to see have to be reserved for those who are special; that is I LOVE YOU.

Have a great day loving yourself and loving your loved ones!

Keep going...

Keep going...One day the man decided to quit...
He quit his job, his relationship, his spirituality. .. I wanted to quit my life.
He went to the woods to have one last talk with God.

"God", he said. "Can you give me one good reason not to quit?"

His answer surprised him...

"Look around", God said. "Do you see the fern and the bamboo?"

"Yes", he replied.

When I planted the fern and the bamboo seeds, I took very good care of them.
I gave them light. I gave them water.
The fern quickly grew from the earth.
Its brilliant green covered the floor.
Yet nothing came from the bamboo seed.
But I did not quit on the bamboo.
In the second year the Fern grew more vibrant and plentiful.
And again, nothing came from the bamboo seed.
But I did not quit on the bamboo.

God said.
"In the third year, there was still nothing from the bamboo seed.
But I would not quit. In the fourth year, again, there was nothing from the bamboo seed.

"I would not quit." God said. "Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth.

Compared to the fern it was seemingly small and insignificant. ..
But just 6 months later the bamboo rose to over 100 feet tall.
It had spent the five years growing roots.
Those roots made it strong and gave it what it needed to survive.
I would not give any of my creations a challenge it could not handle."
God said to man. "Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have actually been growing roots."
"I would not quit on the bamboo. I will never quit on you." Don't compare yourself to others .."

God said. "The bamboo had a different purpose than the fern ... Yet, they both make the forest beautiful"
Your time will come, "God said to him." You will rise high! "How high should I rise?" he asked.
How high will the bamboo rise?" God asked in return.

"As high as it can?" he questioned.
"Yes." God said, "Give me glory by rising as high as you can."
The man left the forest and brought this story.

A happy and meaningful life requires our continuous input and creativity.
It does not happen by chance. It happens because of our choices and actions.
And each day we are given new opportunities to choose and act and,
in doing so, we create our own unique journey." Keep going...

Corporate Lesson: The Washer man, Dog and Donkey


Good story with old version…

There was once a washer man who had a donkey and a dog.

One night when the whole world was sleeping, a thief broke into the house,
the washer man was fast asleep but the donkey and the dog were awake.

The dog decided not to bark since the master did not take good care of him
and wanted to teach him a lesson.

The donkey got worried and said to the dog that if he doesn't bark, the
donkey will have to do something himself. The dog did not change his mind
and the donkey started braying loudly.

Hearing the donkey bray, the thief ran away, the master woke up and started
beating the donkey for braying in the middle of the night for no reason.

Moral of the story " One must not engage in duties other than his own"
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Now take a new look at the same story…

The washer man was a well educated man from a premier management institute.

He had the fundas of looking at the bigger picture and thinking out of the
box. He was convinced that there must be some reason for the donkey to bray
in the night.

He walked outside a little and did some fact finding, applied a bottom up
approach, figured out from the ground realities that there was a thief who
broke in and the donkey only wanted to alert him about it.

Looking at the donkey's extra initiative and going beyond the call of the
duty, he rewarded him with lot of hay and other perks and became his
favorite pet.

The dog's life didn't change much, except that now the donkey was more
motivated in doing the dogs duties as well. In the annual appraisal the dog
managed a " meets requirement" Soon the dog realized that the donkey is
taking care of his duties and he can enjoy his life sleeping and lazing
around.

The donkey was rated as "star performer". The donkey had to live up to his
already high performance standards. Soon he was over burdened with work and
always under pressure and now is looking for a job rotation…

If you have worked in a corporate environment, I am sure you have guessed
the characters of the new story.

Sunday, 18 July 2010

jokes

If your dog is barking at the back door and your wife is yelling at the front door, who do you let in first? The Dog of course...at least he'll shut up after you let him in!

**********
 
A man placed some flowers on the grave of his dearly departed mother and started back toward his car when his attention was diverted to another man kneeling at a grave.

The man seemed to be praying with profound intensity and kept repeating, "Why did you have to die? Why did you have to die?"

The first man approached him and said, "Sir, I don't wish to interfere with your private grief, but this demonstration of pain is more than I've ever seen before. For whom do you mourn so deeply? A child? A parent?"

The mourner took a moment to collect himself, then replied, "My wife's first husband."

**********

Married life can be very frustrating.
In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens.
In the second year, the woman speaks and the man listens.
In the third year, they both speak and the neighbors listen.

**********

A couple came upon a wishing well. The husband leaned over, made a wish and threw in a penny.The wife decided to make a wish too. But she leaned over too much, fell into the well, and drowned. The husband was stunned for a while but then smiled "It really works!"

**********

A couple was having a discussion about family finances. Finally the husband exploded, "If it weren't for my money, the house wouldn't be here!"

The wife replied, "My dear, if it weren't for your money, I wouldn't be here."

**********

Before marriage, a man yearns for the woman he loves. After marriage, the "y" becomes silent.

**********

A little boy asked his father, "Daddy, how much does it cost to get married?" And the father replied, "I don't know, son, I'm still paying for it."

**********

Women are unpredictable. Before marriage, she expects a man, after marriage she suspects him, and after death she respects him.

**********

There was this guy who told his woman that he loved her so much that he would go thru hell for her. They got married  and now he is going thru hell.

**********

When a man opens the door of his car for his wife, you can be sure of one thing : either the car is new or the wife is

**********

A man received a letter from some kidnappers. The letter said, "If you don't promise to send us $100,000, we promise you we will kidnap your wife."

The poor man wrote back, " I am afraid I can't keep my promise but I hope you will keep yours."

**********
 
"What's the matter, you look depressed." "I'm having trouble with my wife."
"What happened?" "She said she wasn't going to speak to me for 30 days."
"But that ought to make you happy." "It did, but today is the last day."

**********

Thursday, 15 July 2010

Never Be Over Smart...

A new vacuum cleaner salesman knocked at door,
 A lady opened it. Before she could speak,the salesman rushed into the living room & emptied a bag of cow shit on the carpet: Ohhhhhhhhhh

 Salesman:
 Madam,if Im unable to clean this up with my new powerful vacuum cleaner in next 10 sec, i'll EAT all this Shiit

Lady:
 Do U need Chilli Sauce with that shit ?

Salesman:why?

Lady:
Because there's no electricity in the house


 MORAL:

Never Be Over Smart...

Sunday, 11 July 2010

Facts we don't know..!!
1.Coca-Cola was originally green.

2 The most common name in the world is Mohammed.
 

3 The name of all the continents ends with the same letter that they start with.

4 . The strongest muscle in the body is the tongue.

5 . There are two credit cards for every person in the United States .

6. TYPEWRITER is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard.

7. Women blink nearly twice as much as men!

8. You can't kill yourself by holding your breath ..

9. It is impossible to lick your elbow.

10. People say "Bless you" when you sneeze because when you Sneeze, your heart stops for a millisecond.

11 . It is physically impossible for pigs to look up into the sky.

12 . The "sixth sick sheik's sixth sheep's sick" is said to be the toughest tongue twister in the English language.

13. If you sneeze too hard, you can fracture a rib. If you try to Suppress a sneeze; you can rupture a blood vessel in your head or neck and die.

14 . Each king in a deck of playing cards represents great king from History. "Spades" - King David; "Clubs" - Alexander the Great; " Hearts" - Charlemagne; "Diamonds" - Julius Caesar.

15.
11 x 11=121
111 x111=12321
1111x1111=1234321
11111x11111= 123454321
111111x111111= 12345654321
1111111x1111111= 1234567654321
111111111x111111111 =123456787654321
111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987, 654,321

16. If a statue of a person in the park on a horse has both front legs in the air, the person died in battle. If the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle.
If the horse has a all four legs on the ground, the person died of natural causes.

17 What do bullet proof vests, fire escapes, windshield wipers and laser printers all have in common?
Ans. - All invented by women.

18. Honey - This is the only food that doesn't spoil.

19. A crocodile cannot stick its tongue out.

20. A snail can sleep for three years.

21. All polar bears are left handed.

22. American Airlines saved $40,000 in 1987 by eliminating one olive from each salad served in first-class.

23 . Butterflies taste with their feet.

24 Elephants are the only animals that can't jump.

25 . In the last 4000 years, no new animals have been domesticated.

26 . On average, people fear spiders more than they do death.

27 . Shakespeare invented the word 'assassination' and 'bump'.

28. Stewardesses is the longest word typed with only the left hand.

29. The ant always falls over on its right side when intoxicated.

30. The electric chair was invented by a dentist.

31 . The human heart creates enough pressure when it pumps out to the body to squirt blood 30 feet.

32 Rats multiply so quickly that in 18 months, two rats could have over million descendants.

33. Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 700 times.

34 . The cigarette lighter was invented before the match.

35. Most lipstick contains fish scales.

36 . Like fingerprints, everyone's tongue print is different

Tuesday, 6 July 2010

Clever Girls

A Girl is giving directions to her new boyfriend to get to her apartment.

She says: "You come to the front door of the apartment complex where I live and look for apartment 14A, and with your elbow push button 14A. Come inside and you'll find the elevator on the right. With your elbow hit 14. When you get out of the elevator you'll find my apartment on the left. With your elbow, hit my doorbell and I'll open the door for you"

The boyfriend says: "Dear, that sounds very easy to find, but why am I hitting all these buttons with my elbow?"

"Oh my God!! You're not coming empty-handed, are you?"

Monday, 5 July 2010

angel

I am your little angel
and I'm sent from far away
To cheer you up if you are sad
or had a rotten day.

So when you find a home for me
make sure that it is near,
For when you to need to talk things out
I can lend an ear.

I'm here to make you smile
when you feel a little blue,
Just look into my eyes
and I'll smile right back at you.

Or when your feeling lonely,
and no one seems to care,
Remember angels do,
and we are everywhere.

If you are scared and don't feel safe,
and don't know what to do,
talk to me
and I will get you through.

Now find that special place for me
deep inside your heart,
And I will always be there for you
no matter how far apart.

Sunday, 4 July 2010

Zoo Job

One day an out of work mime is visiting the zoo and attempts to earn some money as a street performer. As soon as he starts to draw a crowd, a zoo keeper grabs him and drags him into his office. The zoo keeper explains to the mime that the zoo's most popular attraction, a gorilla, has died suddenly and the keeper fears that attendance at the zoo will fall off.

He offers the mime a job to dress up as the gorilla until they can get another one. The mime accepts.

So the next morning the mime puts on the gorilla suit and enters the cage before the crowd comes. He discovers that it's a great job. He can sleep all he wants, play and make fun of people and he draws bigger crowds than he ever did as a mime. However, eventually the crowds tire of him and he tires of just swinging on tires. He begins to notice that the people are paying more attention to the lion in the cage next to his. Not wanting to lose the attention of his audience, he climbs to the top of his cage, crawls across a partition, and dangles from the top to the lion's cage. Of course, this makes the lion furious, but the crowd loves it.

At the end of the day the zoo keeper comes and gives the mime a raise for being such a good attraction. Well, this goes on for some time, the mime keeps taunting the lion, the crowds grow larger, and his salary keeps going up. Then one terrible day when he is dangling over the furious lion he slips and falls. The mime is terrified.

The lion gathers itself and prepares to pounce. The mime is so scared that he begins to run round and round the cage with the lion close behind. Finally, the mime starts screaming and yelling, "Help me, help me!", but the lion is quick and pounces. The mime soon finds himself flat on his back looking up at the angry lion and the lion says, "Shut up you idiot! Do you want to get us both fired?"

The Farmer's Law

One weekend a lawyer from cochin decided to go bird hunting in pala. The lawyer drove to pala and found a good hunting spot near a farm. The lawyer sees a bird, shoots it and watches fall to the ground on the other side of the barns fence.

The lawyer, thinking to himself that's my bird I have to go get it, climbs the fence retrieves the bird and climbs back. Just as he gets back over the farmer comes up to him and says, "give me my bird." The lawyer says to him " your bird no no no I shot this bird it is mine."

"No" says the farmer,"it landed on my property it is mine." "Look" says the lawyer, "I am a lawyer, I will sue you , you will lose and I will get the duck." "No" says the farmer, "that's not how we do it here in pala, we use the three kick rule."

"Ok" says the lawyer, how does that work?" "I kick you three times as hard as I can, than you kick me as hard as you an three time and we keep going until one of us gives up." "Fine" says the lawyer, "let's go." "I'll go first" says the famer. So the famer kicks layer as hard as he can in the groin.

And just as lawyer is bent over in pain the famer kicks him right in the face. now just as the lawyer is thinking what did IU get myself into the farmer kicks him in the stomach. after the lawyer gets over the agonizing pain he says ok now it's my turn. No the farmer says, "I quit you can have the duck."