മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Sunday, 25 July 2010

Corporate Lesson: The Washer man, Dog and Donkey


Good story with old version…

There was once a washer man who had a donkey and a dog.

One night when the whole world was sleeping, a thief broke into the house,
the washer man was fast asleep but the donkey and the dog were awake.

The dog decided not to bark since the master did not take good care of him
and wanted to teach him a lesson.

The donkey got worried and said to the dog that if he doesn't bark, the
donkey will have to do something himself. The dog did not change his mind
and the donkey started braying loudly.

Hearing the donkey bray, the thief ran away, the master woke up and started
beating the donkey for braying in the middle of the night for no reason.

Moral of the story " One must not engage in duties other than his own"
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Now take a new look at the same story…

The washer man was a well educated man from a premier management institute.

He had the fundas of looking at the bigger picture and thinking out of the
box. He was convinced that there must be some reason for the donkey to bray
in the night.

He walked outside a little and did some fact finding, applied a bottom up
approach, figured out from the ground realities that there was a thief who
broke in and the donkey only wanted to alert him about it.

Looking at the donkey's extra initiative and going beyond the call of the
duty, he rewarded him with lot of hay and other perks and became his
favorite pet.

The dog's life didn't change much, except that now the donkey was more
motivated in doing the dogs duties as well. In the annual appraisal the dog
managed a " meets requirement" Soon the dog realized that the donkey is
taking care of his duties and he can enjoy his life sleeping and lazing
around.

The donkey was rated as "star performer". The donkey had to live up to his
already high performance standards. Soon he was over burdened with work and
always under pressure and now is looking for a job rotation…

If you have worked in a corporate environment, I am sure you have guessed
the characters of the new story.

No comments:

Post a Comment