മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Sunday, 18 July 2010

jokes

If your dog is barking at the back door and your wife is yelling at the front door, who do you let in first? The Dog of course...at least he'll shut up after you let him in!

**********
 
A man placed some flowers on the grave of his dearly departed mother and started back toward his car when his attention was diverted to another man kneeling at a grave.

The man seemed to be praying with profound intensity and kept repeating, "Why did you have to die? Why did you have to die?"

The first man approached him and said, "Sir, I don't wish to interfere with your private grief, but this demonstration of pain is more than I've ever seen before. For whom do you mourn so deeply? A child? A parent?"

The mourner took a moment to collect himself, then replied, "My wife's first husband."

**********

Married life can be very frustrating.
In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens.
In the second year, the woman speaks and the man listens.
In the third year, they both speak and the neighbors listen.

**********

A couple came upon a wishing well. The husband leaned over, made a wish and threw in a penny.The wife decided to make a wish too. But she leaned over too much, fell into the well, and drowned. The husband was stunned for a while but then smiled "It really works!"

**********

A couple was having a discussion about family finances. Finally the husband exploded, "If it weren't for my money, the house wouldn't be here!"

The wife replied, "My dear, if it weren't for your money, I wouldn't be here."

**********

Before marriage, a man yearns for the woman he loves. After marriage, the "y" becomes silent.

**********

A little boy asked his father, "Daddy, how much does it cost to get married?" And the father replied, "I don't know, son, I'm still paying for it."

**********

Women are unpredictable. Before marriage, she expects a man, after marriage she suspects him, and after death she respects him.

**********

There was this guy who told his woman that he loved her so much that he would go thru hell for her. They got married  and now he is going thru hell.

**********

When a man opens the door of his car for his wife, you can be sure of one thing : either the car is new or the wife is

**********

A man received a letter from some kidnappers. The letter said, "If you don't promise to send us $100,000, we promise you we will kidnap your wife."

The poor man wrote back, " I am afraid I can't keep my promise but I hope you will keep yours."

**********
 
"What's the matter, you look depressed." "I'm having trouble with my wife."
"What happened?" "She said she wasn't going to speak to me for 30 days."
"But that ought to make you happy." "It did, but today is the last day."

**********

No comments:

Post a Comment