മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Monday, 26 July 2010

5 Reasons You Didn't Get the Job

                 With the employment rate still at 10.5 percent in the GCC, you may find yourself in the position of applying, interviewing, and still remaining jobless. You may have thought it was a sure thing; you may have left the office laughing and joking with the interviewer. So why was someone else hired and you weren't? These five reasons may shed some light on the situation.

1. You're overqualified

It's not just a cliche--you really can be overqualified for a position. It's especially true in a tight economy. A candidate that is more qualified would require a higher salary and benefits package for a competitive offer and for long-term retention. If someone else interviewed who fit the qualifications but didn't overly exceed them, it might be in the company's best interest to hire him and save the cash.

2. You don't know the right people

You may be great on paper, and you may interview really well--but if another candidate is the employer's MBA instructor's daughter, you might be out of luck. This isn't a reason you can't really avoid. Your best bet is to make sure you follow up with a genuinely appreciative phone call or note. Leaving a positive impression will keep you in that employer's mind if other opportunities arise.

3. You hit it off, just not professionally

Having a good rapport with your interviewer is great--however, if you bonded over your love of tequila shooters, you may have made a friend and not an employer. In a less extreme example, you may be very easy to interview but still not right for the position. While being friendly and personable are two very important traits, they won't guarantee you the job.

4. You came with conditions

You may be a good fit for the job, but if you come with strings attached, you may not get hired. If you can't see yourself sticking to the position long-term, or if prior commitments mean you'll have to work odd hours, it could take you out of the running. If possible, come in condition-free or at least willing to compromise. However, if you have a restriction that is non-negotiable, it's only fair to both of you to bring it up in the interview--there's no sense in wasting time if the situation won't work out.

5. An unpredictable reason

Often, the reason is one you may never know. You may get an unrelated job simply for having a shared interest with the interviewer, or perhaps because you have a skill the employer hopes to learn from you. It may be as simple as two or more candidates being equally qualified, and you lost the coin toss.

It may also be a simple reason like an off-the-cuff comment you probably shouldn't have made, or a more blatant reason like answering your cell phone during an interview (never a good move, no matter how friendly you are with the interviewer!). Be honest with yourself about the interview process--if you can think of a slip up, learn from your mistake and keep it in mind for your next interview.

The bottom line

Whatever the reason, do your best to learn from it and apply it to your next interview. Don't be afraid to politely follow up and inquire about why you weren't right for the position--just make sure you don't come off as sulking. Be professional, and thank them for helping you to understand what you did wrong, or where you can improve. After all, if you made it to the interview stage once, you're likely to do it again.

No comments:

Post a Comment