മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Sunday, 25 July 2010

Keep going...

Keep going...One day the man decided to quit...
He quit his job, his relationship, his spirituality. .. I wanted to quit my life.
He went to the woods to have one last talk with God.

"God", he said. "Can you give me one good reason not to quit?"

His answer surprised him...

"Look around", God said. "Do you see the fern and the bamboo?"

"Yes", he replied.

When I planted the fern and the bamboo seeds, I took very good care of them.
I gave them light. I gave them water.
The fern quickly grew from the earth.
Its brilliant green covered the floor.
Yet nothing came from the bamboo seed.
But I did not quit on the bamboo.
In the second year the Fern grew more vibrant and plentiful.
And again, nothing came from the bamboo seed.
But I did not quit on the bamboo.

God said.
"In the third year, there was still nothing from the bamboo seed.
But I would not quit. In the fourth year, again, there was nothing from the bamboo seed.

"I would not quit." God said. "Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth.

Compared to the fern it was seemingly small and insignificant. ..
But just 6 months later the bamboo rose to over 100 feet tall.
It had spent the five years growing roots.
Those roots made it strong and gave it what it needed to survive.
I would not give any of my creations a challenge it could not handle."
God said to man. "Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have actually been growing roots."
"I would not quit on the bamboo. I will never quit on you." Don't compare yourself to others .."

God said. "The bamboo had a different purpose than the fern ... Yet, they both make the forest beautiful"
Your time will come, "God said to him." You will rise high! "How high should I rise?" he asked.
How high will the bamboo rise?" God asked in return.

"As high as it can?" he questioned.
"Yes." God said, "Give me glory by rising as high as you can."
The man left the forest and brought this story.

A happy and meaningful life requires our continuous input and creativity.
It does not happen by chance. It happens because of our choices and actions.
And each day we are given new opportunities to choose and act and,
in doing so, we create our own unique journey." Keep going...

1 comment: