മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Wednesday, 31 March 2010

CALL CENTRE JOKES ....IT HAPPENS

PEOPLE WONDER WHY THEY R PAID SO MUCH......FOR JUST
BEING ON THE PHONE ------ TAKE A LOOK:

1). Tech Support: "I need you to right-click on the
Open Desktop."

Customer "Ok."
Tech Support: "Did you get a pop-up menu?"
Customer: "No."
Tech Support: "Ok. Right click again. Do you see a
pop-up menu?"
Customer "No."
Tech Support:: "Ok, sir. Can you tell me what you have
done up until this point?"
Customer: "Sure, you told me to write 'click' and I
wrote 'click'."


*****************************


2) Customer: "I received the software update you sent,
but I am still getting the same error message."
Tech Support:: "Did you install the update?"
Customer: "No. Oh, am I supposed to install it to get
it to work?"


***********************


3).Customer:: "I'm having trouble installing Microsoft
Word."
Tech Support:: "Tell me what you've done."
Customer: "I typed 'A:SETUP'."!
Tech Support:: "Ma'am, remove the disk and tell me
what it says."
Customer:: "It says '[PC manufacturer] Restore and
Recovery disk'."
Tech Support:: "Insert the MS Word setup disk."
Customer:: "What?"
Tech Support: "Did you buy MS word?"
Customer: "No..."


****************************


4).Customer:: "Do I need a computer to use your
software?"
Tech Support:: ?!%#$


********************************


5).Tech Support:: "Ok, in the bottom left hand side of
the screen, can you see the 'OK' button displayed?"

Customer: "Wow. How can you see my screen from there
?"


******************************************


6) Tech Support:: "What type of computer do you have?"
Customer:: "A white one."

*********************************

7). Tech Support:: "Type 'A:' at the prompt."
Customer:: "How do you spell that?"

**********************************

8). Tech Support:: "What operating system are you
running?"
Customer: "Pentium."

***************************************

11).Customer: "How do I print my voicemail?"

**************************

12). Customer: "You've got to fix my computer. I
urgently need to print document, but the computer
won't boot properly."
Tech Support: "What does it say?"
Customer: "Something about an error and non-system
disk."
Tech Support: "Look at your machine. Is there a floppy
inside?"
Customer: "No, but there's a sticker saying there's an
Intel inside."

***********************************

14). Tech Support: "Just call us back if there's a
problem. We're open 24 hours."
Customer: "Is that Eastern time?"

********************************

15). Tech Support:: "What does the screen say now?"
Customer: "It says, 'Hit ENTER when ready'."
Tech Support:: "Well?"
Customer: "How do I know when it's ready?"

*****************************

16). A plain computer illeterate guy rings tech
support to report that his computer is faulty.
Tech: What's the problem?
User: There is smoke coming out of the power supply.
Tech: You'll need a new power supply.
User: No, I don't! I just need to change the startup
files.
Tech: Sir, the power supply is faulty. You'll need to
replace it.
User: No way! Someone told me that I just needed to
change the startup and it will fix the problem! All I
need is for you to tell me the command.10 minutes later, the User is still adamant that he is
right. The tech is frustrated and fed up.
Tech: Sorry, Sir. We don't normally tell our customers
this, but there is an undocumented DOS
command that will fix the problem.
User: I knew it!
Tech: Just add the line LOAD NOSMOKE.COM at the end of
the CONFIG.SYS.
Letme know how it goes.


10 minutes later.
User: It didn't work. The power supply is still
smoking.
Tech: Well, what version of DOS are you using?
User: MS-DOS 6.22.
Tech: That's your problem there. That version of DOS
didn't come with NOSMOKE. Contact Microsoft and ask
them for a patch that will give you ! the file. Let me
know how it goes.

1 hour later.

User: I need a new power supply.
Tech: How did you come to that conclusion?
User: Well, I rang Microsoft and told him about what
you said, and he started asking questions about the
make of power supply.
Tech: Then what did he say?
User: He told me that my power supply isn't compatible
with NOSMOKE.

1 comment: