മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Tuesday, 2 March 2010

Ningal Evideyaanu?

If you ever get lost in India and want to find out where you are, this
is the best way of doing just that.scenario 1
two guys are fighting and a third guy comes along,
then a fourth and
they start arguing about who s right - you are in Kolkata.scenario 2
two guys are fighting and a third guy comes along,
sees them and walks on – that's Mumbai.scenario 3
two guys are fighting and a third guy comes along &
tries to make
peace. the first two get together & beat him up - that's Delhi .


scenario 4
two guys are fighting.. a crowd gathers to watch. a guy
comes along and
quietly opens a chai stall - that s Ahmadabad.scenario 5
two guys are fighting and a third guy comes. he writes
a software program to solve the issue but the fight does not stop
because of a bug in the program. that s Bangalore .scenario 6
two guys are fighting. a crowd gathers to watch. a guy
comes along and quietly says "anna, dont fight for all this nonsense".
peace comes in - thats Chennai.scenario 7
two guys are fighting. both of them take time out and
call their friends on mobile. now 50 guys are fighting. you are in Hyderabadscenario 8
two guys are fighting.,third guys comes try to stop them
and get involved and call others too to stop,
finally stop them,you r in Rajasthan
scenario 9
two guys are fighting. a crowd gathers to watch.
someone calls police.
the police come and lathi charge all the people crowded there. someone
throws stones at the police. the police throw stones back at the
crowd. some people are arrested. damages to the shops nearby. next
day, harthal and holiday declared by government ..You are very much in
Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala ...

No comments:

Post a Comment