മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Monday, 24 May 2010

Curiosity gets the Priest

A priest, in urgent need to use the bathroom, walks into a local bar. The bar is jumping with loud music and lively conversation, but every few minutes the lights abruptly go off. Every time the lights go off, the bar crowd bursts into loud whoops and applause, but when they see the priest enter the bar, the place becomes absolutely quiet.

The priest walks over to the bartender and asks, "Can you please tell me where your bathroom is?"

"Sure, but I have to tell you, father, there's a statue of a naked woman in it and she?s wearing only a fig leaf."

"No problem, I'll just avert my eyes, then," Said the priest.

The bartender then shows the priest to the far side of the bar where the bathroom is located. After a short while, the priest comes out of the bathroom and the bar crowd pauses only long enough to give him a rousing cheer. Perplexed he goes over to the bartender and asks, I'm puzzled. Why did they cheer for me as I came out of the bathroom just now?"

"Well, father, it's because your curiosity has made you human and likable, just like us," said the bartender. "May I pour you a drink?"

"No thanks you, but, I'm still puzzled," said the priest.

"You see, father," chuckles the bartender, "every time somebody moves the fig leaf on the naked woman statue, the bar lights go off. Now, what do you say to that drink?"

Run

I was teaching a very basic class in BASIC programming to a group of adults. Adults who have never been around computers before are very nervous and much harder to teach than children, however I am a patient person so I enjoy their successes.

However, I must share the following:

After putting a short program on the board, I told the students to type "R," "U," "N" and press return to see the program execute.

A hand went up in the back of the room, waving to get my attention, and the person attached to the hand said, "I did what you said and it didn't work." Knowing full-well that all of us make mistakes when typing at the computer, I suggested she retype "R," "U," "N" and press return. A few seconds later, the lady's hand goes up again. "It still doesn't work," she said.

So... I went back to see what the problem was ... only to find that instead of typing RUN, she had typed in the following: ARE YOU IN !

Sunday, 23 May 2010

Weight Loss Plan

A man calls a company and orders their 5-day, 10 lb. weight loss program.

The next day, there's a knock on the door and there stands before him a voluptuous, athletic, 19 year old babe dressed in nothing but a pair of Nike running shoes and a sign around her neck.

She introduces herself as a representative of the weight loss company.

The sign reads, "If you can catch me, you can have me."

Without a second thought, he takes off after her.

A few miles later huffing and puffing, he finally gives up.

The same girl shows up for the next four days and the same thing happens.

On the fifth day, he weighs himself and is delighted to find he has lost 10 lbs. as promised.

He calls the company and orders their 5-day/20 pound program.

The next day there's a knock at the door and there stands the most stunning and beautiful woman he has ever seen in his life.

She is wearing nothing but Reebok running shoes and a sign around her neck that reads, "If you catch me you can have me."

Well, he's out the door after her like a shot.

This girl is in excellent shape and he does his best, but no such luck.

So for the next four days, the same routine happens with him gradually getting in better and better shape.

Much to his delight on the fifth day when he weighs himself, he discovers that he has lost another 20 lbs. as promised.

He decides to go for broke and calls the company to order the 7-day/50 pound program.

"Are you sure?" asks the representative on the phone. "This is our most rigorous program."

"Absolutely," he replies, "I haven't felt this good in years."

The next day there's a knock at the door; and when he opens it he finds a huge muscular guy standing there wearing nothing but pink running shoes and a sign around his neck that reads,"If I catch you, you are mine!!!"

He lost 63 pounds that week.

money

There was a man who worked all of his life and saved all of his money. He was a real miser when it came to his money. He loved money more than just about anything, and just before he died, he said to his wife, "Now listen, when I die, I want you to take all my money and place it in the casket with me. I wanna take my money to the afterlife."

So he got his wife to promise him with all her heart that when he died, she would put all the money in the casket with him.

Well, one day he died. He was stretched out in the casket, the wife was sitting there in black next to her closest friend. When they finished the ceremony, just before the undertakers got ready to close the casket, the wife said "Wait just a minute!"

She had a shoe box with her, she came over with the box and placed it in the casket. Then the undertakers locked the casket down and rolled it away. Her friend said, "I hope you weren't crazy enough to put all that money in the casket."

"Yes," the wife said, "I promised. I'm a good Christian, I can't lie. I promised him that I was going to put that money in that casket with him."

"You mean to tell me you put every cent of his money in the casket with him?"

"I sure did. I got it all together, put it into my account and I wrote him a check."

Why Some Men Have Dogs And Not Wives:

1. The later you are, the more excited your dogs are to see you.

2. Dogs don't notice if you call them by another dog's name.

3. Dogs like it if you leave a lot of things on the floor.

4. A dog's parents never visit.
5. Dogs agree that you have to raise your voice to get your point across.

6. You never have to wait for a dog; they're ready to go 24 hours a day.

7. Dogs find you amusing when you're drunk..

8. Dogs like to go hunting and fishing.

9. A dog will not wake you up at night to ask, "If I died, would you get another dog?"


10. If a dog has babies, you can put an ad in the paper and give them away.11. A dog will let you put a studded collar on it without calling you a pervert.


12. If a dog smells another dog on you, they don't get mad. They just think it's interesting

.

13. Dogs like to ride in the back of a pickup truck.
And last, but certainly not least:

14. If a dog leaves, it won't take half of your stuff.


Ultimate True Test
:

Lock your wife and your dog in the trunk of your car for an hour. Then open the trunk and see who's the happiest to see you.

Saturday, 22 May 2010

Andrés Escobar’s Own Goal vs USA


Sometimes own goals are funny. Sometimes they are not. Colombia defender Andrés Escobar’s own goal vs USA at the 1994 World Cup definitely was not. Colombia entered USA ‘94 as many people’s “dark horses” to win the whole thing. Which is never a good sign. But with a squad featuring Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Óscar Córdoba, Adolfo Valencia and more, and having topped their CONMEBOL qualification group with a 5-0 away win over Argentina, they were at least expected to make the second round. Despite playing some good football in their World Cup 1994 Group A opening game vs Romania, they left that match with a 3-1 defeat, in part thanks to the precision of Gheorghe Hagi’s left foot. Which made getting a result in the second game against hosts USA imperative.


In the 35th minute, USA midfielder John Harkes crossed the ball into the Colombia box, and the 27 year old defender Andrés Escobar strecthed to intercept. Unfortunately, Escobar could only divert the ball past Óscar Córdoba to give the USA a 1-0 lead:


If you look closely, it’s pretty clear that without Escobar’s interception, Harkes’ cross would very likely have found Earnie Stewart at the far post, where the USA players would have had a pretty straightforward tap-in. Escobar had no choice but to stretch for the ball. USA went on to win the game 2-1, all but eliminating Colombia from the 1994 World Cup. Colombia beat Switzerland 2-0 in their final Group A game, but still finished bottom of Group A and went home as underachievers. That should have been that.


However, on July 2nd, 1994, just 10 days after Colombia’s defeat to the USA, Andrés Escobar was murdered outside a bar in a suburb of Medellín, Colombia, with the killer apparently firing 12 bullets at his victim. It was widely reported at the time, and still widely believed today, that Escobar’s murder was punishment for his own goal vs the USA. Various reports state that either Escobar’s girlfriend or the police claim the killer shouted “Gol!” each time he fired. Humberto Muñoz Castro was the man convicted of Escobar’s murder in 1995, but he was released in 2006 having served only 11 years of a 43 year sentence. It’s not clear whether Escobar was murdered by a betting syndicate that had wagered on Colombia making the second round, some other representative of organized crime, or simply a deranged fan. In some ways it doesn’t matter. What’s clear is that someone somewhere took the events of one World Cup game far too seriously, and Escobar paid the ultimate price. The story of Andrés Escobar’s murder may suggest that all Colombian football fans turned on him following his own goal. But that was absolutely not the case. A reported 120,000 people turned out to pay their respects at Escobar’s funeral, and football fans apparenlty still bring photos and flags of him to games and regularly visit his grave.

Thursday, 20 May 2010

Newton in romantic mood………


Universal law:

” Love can neither be created nor be destroyed; only it can transfer from

One girlfriend to another girlfriend with some loss of money ”

first law:

” a boy in love with a girl, continue to be in love with her and a girl

in love with a boy, continue to be in love with him, until or unless

any external agent(brother or father of the gal) comes into play and

break the legs of the boy. ”

second law:

” the rate of change of intensity of love of a girl towards a boy is

directly proportional to the instantaneous bank balance of the boy and

the direction of this love is same to as increment or decrement of the

bank balance. ”

third law:

” the force applied while proposing a girl by a boy is equal and opposite

to the force applied by the girl while slapping

Congratulations

Three patients in a mental institution prepare for an examination given by the head psychiatrist.

If the patients pass the exam, they will be free to leave the hospital.

However, If they fail, the institution will detain them for seven years.

The doctor takes the three patients to the top of a diving board overlooking an empty swimming pool, and asks the first patient to jump.


The first patient jumps head first into the pool and breaks both arms.


Then the second patient jumps and breaks both legs.


The third patient looks over the side and refuses to jump.


“Congratulations! You’re a free man. Just tell me why didn’t you jump?” asked the doctor.


To which the third patient answered,“Well Doc, I can’t swim!”

Family problems..

Two men, one American and an Indian were sitting in a bar drinking shot after shot.

The Indian man said to the American,” You know my parents are forcing me to get married to this so called homely girl from a village whom I haven’t even met once.
We call this arranged marriage.I don’t want to marry a woman whom I don’t love…
I told them that openly and now have a hell lot of family problems.”

The American said, “Talking about love marriages… I’ll tell you my story.

I married a widow whom I deeply loved and dated for 3 years.

“After a couple of years, my father fell in love with my step-daughter and so my father became my son-in-law and I became my father’s father-in-law.

My daughter is my mother and my wife my grandmother.

More problems occurred when I had a son.

My son is my father’s brother and so he is my uncle.

Situations turned worse when my father had a son.

Now my father’s son i.e. my brother is my grandson.

Ultimately, I have become my own grand father and I am my own grandson.

And you say you have family problems.. ? !

Husband vs Wife

 Doctor: Your husband needs rest and peace. Here are some sleeping
pills.

Wife: When must I give them to him?

Doctor: They are for you

************ ********* ********* ********* *

Husband: Do you know the meaning of WIFE? It means, Without Information, Fighting Everytime!

Wife: No darling, it means, With Idiot For Ever

************ ********* ********* ********* *

Wife: I wish I was a newspaper, So I’d be in your hands all day.

Husband: I too wish that you were a newspaper, So I could have a new one every day.

************ ********* ********* ********* *

Wife: I had to marry you to find out how stupid you are.

Husband: You should have known it the minute I asked you to marry me.

************ ********* ********* ********* *

Husband: Today is Sunday & I have to enjoy it. So I bought 3 movie tickets.

Wife: Why Three? Husband: For you and your parents

************ ********* ********* *********

Q: What is the most effective way to remember your wife’s birthday?

A: Just forget it once and you will never forget it again

************ ********* ********* *********
Wife: What will you give me if I climb the great Mount Everest?

Husband: A lovely Push…!!!

Wednesday, 19 May 2010

Why mother is so special

When I came home in the rain,

Brother asked why didn't you take an umbrella.
Sister advised, Why didn't you wait till rain stopped.
Father angrily warned, only after getting cold, you will realize.

But Mother, while drying my hair, said, stupid rain!
Couldn't it wait, Till my child came home?

That's MOM ............. .....

11,000 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് കട്ടു ചെയ്തു!

ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ച് വിനോദയാത്ര പോയി. അര്‍ജന്റീനയയിലെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഫേസ്ബുക്ക് സഹായത്തോടെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വിനോദയാത്ര പോയത്. ഇതോടെ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ആകെ വിഷമത്തിലായി. ഓണ്‍ലൈന്‍ സാങ്കേതിക സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ദിവസവും കട്ട് ചെയ്താന്‍ സ്കൂള്‍ പാഠ്യപദ്ധതി തകരും.

അര്‍ജന്റീനിയയിലെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടാക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. സ്കൂളിലെത്തുന്ന കുട്ടികള്‍ ചെറിയൊരു ചര്‍ച്ച പോലും നടത്താതെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തത് അധ്യാപകരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവസാനം അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഫേസ്ബുക്ക് സഹായം അറിഞ്ഞത്.

സ്കൂളിലെ 11,000 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഫേസ്ബുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്‍ അംഗങ്ങളാണ്. അതെ, പതിനൊന്നായിരം കുട്ടികളും കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴി സന്ദേശം കൈമാറി സ്കൂള്‍ കട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് അര്‍ജന്റീനയിലെ കോടതിയും രംഗത്തെത്തി. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികള്‍ ഫേസ്ബുക്ക് അനുവദിക്കരുതെന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ കുട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Tuesday, 18 May 2010

Try Something New

Does the thought of doing a new thing scare you? Are you too comfortable with how things are?

A few days ago I would have answered “no” to all these questions. I tend to see myself as a risk-taker and someone who is always looking for something new to try out and willing to embrace change.

That was until a simple visit to a supermarket in sharafiya(saudi arabiya) changed my perception about my ability to accept change. I noticed, as I went through the shop, picking the items that were on my shopping list, that I was looking for the same things I had always bought month after month. In-fact I hardly considered buying anything else. If I had to buy tea bag then it had to be brand lipton and not other because that is what I had always bought.

Once this occurred to me I started thinking about other similar things that I might have been doing. For instance I realized every visit to the barber was to get the same haircut I had last month, and the month before that. Then there was the “Adidas” shoe (in india Bata)that I always bought whenever I needed a pair of shoes. How about wearing the same deodorant year after year? Or buying the same magazine month after month? Then there’s eating the same food whenever you go out (now its because of our mess people)?

I stopped my trolley. I don’t know for how long. I stared directly in front of me. I was stunned at how routine, unexciting and predictable things had become. In an effort to reverse this whole trend I turned around and put back many of the items I had put in the trolley and exchanged them for different brands.

Try Something New - the dangers of habit

I thought to myself how such habits of ,always wanting the familiar and seemingly secure could be affecting other areas of my life. It could be my marriage work, business or anything else. The shopping habits probably just offered a glimpse of what could be happening elsewhere.

I thought how many businesses have gone bankrupt because they were unwilling to change and adapt to new technology or new innovations in their industry. Countless. How many marriages have ended in frustration because one or both spouses became so boring and predictable that all the romance and fun was sucked out of the marriage? Countless. How many workers have been made redundant by an inability to get new skills and knowledge? Countless.

Try Something New - the snare of the familiar

The fact is that in sticking to the familiar we give up on the infinite possibilities and outcomes of any circumstance or opportunity. “Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.” Those are John F. Kennedy’s words of wisdom on change.

It is a necessity for anyone that desires to grow and achieve something worthwhile in life. That is why it is so important to critically examine ourselves, our habits and our perceptions so that we do not get stuck in time and live out the same things over and over again year after year. Where is the meaning and joy in life if every day is just like the one before it?

Try Something New – why we resist change

I started to examine the reasons why people do not change. Alan Cohen said “It takes a lot of courage to release the familiar and seemingly secure, to embrace the new. But there is no real security in what is no longer meaningful. There is more security in the adventurous and exciting, for in movement there is life, and in change there is power.” In making this statement he addresses one of the things that cause us not to change, namely, a lack of courage.

The second reason is that, as James Belasco and Ralph Stayer say in Fight of the Buffalo, “people overestimate the value of what they have - and underestimate the value of what they may gain by giving that up." It is human nature to feel that the present or the past is better, but that is only because we have already seen it. What we have not seen always seems more unsettling. Which brings me to a very important point: How you see yourself in future has a huge bearing on how much you are willing to change.

If you have a clear vision of where you want to be and what you want to achieve you will be more willing and able to change. This is because with this vision you will know what change is necessary in order for you to reach your intended destination. As Charles Dubious put it, “The important thing is this: To be able at any moment to sacrifice what we are for what we could become.”

The third reason people don’t change is that nobody challenges them to. Certainly not their neighbor who doesn’t need the competition and not the friend who is only too happy to have drinking buddy every evening. Society generally does not like dreamers like you. You think you are different and that you are better than the rest of them!

They would like nothing better than to prove you wrong. So you must take full responsibility for your own life. Don’t wait for anybody else to challenge you. Challenge yourself.

”Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.” That was Tolstoy’s very true observation. Any change you want to see in your world must start with change in you.

Try Something New – start from within

Michael Jackson said to start with “the man in the mirror” and “make that change.” That means you. Whatever circumstance you find yourself in today that you are not happy or satisfied with, you can change. Just make the choice. Jim Rohn, one of my favorite motivational speakers, put it so eloquently: “Any day we wish; we can discipline ourselves to change it all. Any day we wish; we can open the book that will open our mind to new knowledge. Any day we wish; we can start a new activity. Any day we wish; we can start the process of life change. We can do it immediately, or next week, or next month, or next year.”

Try Something New – conclusion

The decision is yours. Just remember that everyday you do not change is another day you kill the person you could become. Time does not change things. We do.

You are all you can be. Go on and be it.

Think before U speak!!

Wife goes to Woolworth, sees men's underwear on sale.

She buys a dozen of the same colour.

Goes home and gives hubby.

Hubby protests, "Why buy me the same colour?
People will think I do not change underwear!!

Wife asks,” Which people?????"

Monday, 17 May 2010

Interesting Facts

1. The longest one-syllable word in the English language is "screeched."

2. "Dreamt" is the only English word that ends in the letters "mt"

3. Almonds are members of the peach family.

4. The symbol on the "pound" key (#) is called an octothorpe.

5. The dot over the letter 'i' is called a tittle.

6. Ingrown toenails are hereditary.

7. The word "set" has more definitions than any other word in the English language.

8. "Underground" is the only word in the English language that begins and ends with the letters "und."

9. There are only four words in the English language which end in "-dous": tremendous, horrendous, stupendous, and hazardous.

10. The longest word in the English language, according to the Oxford English Dictionary, is pneumonoultramicros copicsilicovolca noconiosis.

11. The only other word with the same amount of letters is its plural: pneumonoultramicros copicsilicovolca noconiosesl.

12. The longest place-name still in use is Taumatawhakatangiha ngakoauauotamate aturipukakapikim aungahoronukup okaiwe-nuakit natahu, a New Zealand hill.

13. Los Angeles's full name is "El Pueblo de Nuestra Senora la Reinade los Angeles de Porciuncula" and can be abbreviated to 3.63% of its size,L.A.

14. An ostrich's eye is bigger than its brain.

15. Tigers have striped skin, not just striped fur.

16. Alfred Hitchcock didn't have a belly button. It was eliminated when he was sewn up after surgery.

17. Telly Savalas and Louis Armstrong died on their birthdays.

18. Donald Duck's middle name is Fauntleroy.

19. The muzzle of a lion is like a fingerprint - no two lions have the same pattern of whiskers.

21. A pregnant goldfish is called a twit.

23. There is a seven-letter word in the English language that contains ten words without rearranging any of its letters, "therein": the,there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein.

24. Dueling is legal in Paraguay as long as both parties are registered blood donors.

26. A goldfish has a memory span of three seconds.

27. It's impossible to sneeze with your eyes open.

28. Cranberries are sorted for ripeness by bouncing them; a fully ripened cranberry can be dribbled like a basketball.

30. The letters KGB stand for Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti

31. 'Stewardesses' is the longest English word that is typed with only the left hand.

33. The combination "ough" can be pronounced in nine different ways; the following sentence contains them all: "A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed."

34. The only 15 letter word that can be spelled without repeating a letter is uncopyrightable.

35. Facetious and abstemious contain all the vowels in the correct order, as does arsenious, meaning "containing arsenic."

36. Emus and kangaroos cannot walk backwards, and are on the Australian seal for that reason.

37. Cats have over one hundred vocal sounds, while dogs only have about ten.

38. The word "Checkmate" in chess comes from the Persian phrase "Shah Mat," which means "the king is dead."

39. The reason firehouses have circular stairways is from the days of yore when the engines were pulled by horses. The horses were stabled on the ground floor and figured out how to walk up straight staircases.

Sunday, 16 May 2010

50 Common Interview Questions and Answers

Review these typical interview questions and think about how you would answer them. Read the questions listed; you will also find some strategy suggestions with it.

1. Tell me about yourself:The most often asked question in interviews. You need to have a short statement prepared in your mind. Be careful that it does not sound rehearsed. Limit it to work-related items unless instructed otherwise. Talk about things you have done and jobs you have held that relate to the position you are interviewing for. Start with the item farthest back and work up to the present.

2. Why did you leave your last job?

Stay positive regardless of the circumstances. Never refer to a major problem with management and never speak ill of supervisors, co- workers or the organization. If you do, you will be the one looking bad. Keep smiling and talk about leaving for a positive reason such as an opportunity, a chance to do something special or other forward- looking reasons.

3. What experience do you have in this field?

Speak about specifics that relate to the position you are applying for. If you do not have specific experience, get as close as you can.

4. Do you consider yourself successful?

You should always answer yes and briefly explain why. A good explanation is that you have set goals, and you have met some and are on track to achieve the others.

5. What do co-workers say about you?

Be prepared with a quote or two from co-workers. Either a specific statement or a paraphrase will work. Jill Clark, a co-worker at Smith Company, always said I was the hardest workers she had ever known. It is as powerful as Jill having said it at the interview herself.

6. What do you know about this organization?

This question is one reason to do some research on the organization before the interview. Find out where they have been and where they are going. What are the current issues and who are the major players?

7. What have you done to improve your knowledge in the last year?

Try to include improvement activities that relate to the job. A wide variety of activities can be mentioned as positive self-improvement. Have some good ones handy to mention.

8. Are you applying for other jobs?

Be honest but do not spend a lot of time in this area. Keep the focus on this job and what you can do for this organization. Anything else is a distraction.

9. Why do you want to work for this organization?

This may take some thought and certainly, should be based on the research you have done on the organization. Sincerity is extremely important here and will easily be sensed. Relate it to your long-term career goals.

10. Do you know anyone who works for us?

Be aware of the policy on relatives working for the organization. This can affect your answer even though they asked about friends not relatives. Be careful to mention a friend only if they are well thought of.

11. What kind of salary do you need?
A loaded question. A nasty little game that you will probably lose if you answer first. So, do not answer it. Instead, say something like, That's a tough question. Can you tell me the range for this position? In most cases, the interviewer, taken off guard, will tell you. If not, say that it can depend on the details of the job. Then give a wide range.

12. Are you a team player?
You are, of course, a team player. Be sure to have examples ready. Specifics that show you often perform for the good of the team rather than for yourself are good evidence of your team attitude. Do not brag, just say it in a matter-of-fact tone. This is a key point.

13. How long would you expect to work for us if hired?

Specifics here are not good. Something like this should work: I'd like it to be a long time. Or As long as we both feel I'm doing a good job.


14. Have you ever had to fire anyone? How did you feel about that?

This is serious. Do not make light of it or in any way seem like you like to fire people. At the same time, you will do it when it is the right thing to do. When it comes to the organization versus the individual who has created a harmful situation, you will protect the organization. Remember firing is not the same as layoff or reduction in force.

15. What is your philosophy towards work?

The interviewer is not looking for a long or flowery dissertation here. Do you have strong feelings that the job gets done? Yes. That's the type of answer that works best here. Short and positive, showing a benefit to the organization.

16. If you had enough money to retire right now, would you?

Answer yes if you would. But since you need to work, this is the type of work you prefer. Do not say yes if you do not mean it.

17. Have you ever been asked to leave a position?

If you have not, say no. If you have, be honest, brief and avoid saying negative things about the people or organization involved.

18. Explain how you would be an asset to this organization.

You should be anxious for this question. It gives you a chance to highlight your best points as they relate to the position being discussed. Give a little advance thought to this relationship.

19. Why should we hire you?

Point out how your assets meet what the organization needs. Do not mention any other candidates to make a comparison.

20. Tell me about a suggestion you have made.

Have a good one ready. Be sure and use a suggestion that was accepted and was then considered successful. One related to the type of work applied for is a real plus.

21. What irritates you about co-workers?

This is a trap question. Think real hard but fail to come up with anything that irritates you. A short statement that you seem to get along with folks is great.

22. What is your greatest strength?

Numerous answers are good, just stay positive. A few good examples: Your ability to prioritize, Your problem-solving skills, Your ability to work under pressure, Your ability to focus on projects, Your professional expertise, Your leadership skills, Your positive attitude

23. Tell me about your dream job.

Stay away from a specific job. You cannot win. If you say the job you are contending for is it, you strain credibility. If you say another job is it, you plant the suspicion that you will be dissatisfied with this position if hired. The best is to stay genetic and say something like: A job where I love the work, like the people, can contribute and can't wait to get to work.

24. Why do you think you would do well at this job?

Give several reasons and include skills, experience and interest.

25. What are you looking for in a job?

See answer # 23

26. What kind of person would you refuse to work with?

Do not be trivial. It would take disloyalty to the organization, violence or lawbreaking to get you to object. Minor objections will label you as a whiner.

27. What is more important to you: the money or the work?

Money is always important, but the work is the most important. There is no better answer.

28. What would your previous supervisor say your strongest point is?

There are numerous good possibilities:
Loyalty, Energy, Positive attitude, Leadership, Team player, Expertise, Initiative, Patience, Hard work, Creativity, Problem solver

29. Tell me about a problem you had with a supervisor.

Biggest trap of all. This is a test to see if you will speak ill of your boss. If you fall for it and tell about a problem with a former boss, you may well below the interview right there. Stay positive and develop a poor memory about any trouble with a supervisor.

30. What has disappointed you about a job?

Don't get trivial or negative. Safe areas are few but can include:
Not enough of a challenge. You were laid off in a reduction Company did not win a contract, which would have given you more responsibility.

31. Tell me about your ability to work under pressure.

You may say that you thrive under certain types of pressure. Give an example that relates to the type of position applied for.

32. Do your skills match this job or another job more closely?

Probably this one. Do not give fuel to the suspicion that you may want another job more than this one.

33. What motivates you to do your best on the job?

This is a personal trait that only you can say, but good examples are: Challenge, Achievement, Recognition

34. Are you willing to work overtime? Nights? Weekends?

This is up to you. Be totally honest.

35. How would you know you were successful on this job?

Several ways are good measures:
You set high standards for yourself and meet them. Your outcomes are a success.Your boss tell you that you are successful

36. Would you be willing to relocate if required?

You should be clear on this with your family prior to the interview if you think there is a chance it may come up. Do not say yes just to get the job if the real answer is no. This can create a lot of problems later on in your career. Be honest at this point and save yourself uture grief.

37. Are you willing to put the interests of the organization ahead of your own?

This is a straight loyalty and dedication question. Do not worry about the deep ethical and philosophical implications. Just say yes.

38. Describe your management style.

Try to avoid labels. Some of the more common labels, like progressive, salesman or consensus, can have several meanings or descriptions depending on which management expert you listen to. The situational style is safe, because it says you will manage according to the situation, instead of one size fits all.

39. What have you learned from mistakes on the job?

Here you have to come up with something or you strain credibility. Make it small, well intentioned mistake with a positive lesson learned. An example would be working too far ahead of colleagues on a project and thus throwing coordination off.

40. Do you have any blind spots?

Trick question. If you know about blind spots, they are no longer blind spots. Do not reveal any personal areas of concern here. Let them do their own discovery on your bad points. Do not hand it to them.

41. If you were hiring a person for this job, what would you look for?

Be careful to mention traits that are needed and that you have.

42. Do you think you are overqualified for this position?

Regardless of your qualifications, state that you are very well qualified for the position.

43. How do you propose to compensate for your lack of experience?

First, if you have experience that the interviewer does not know about, bring that up: Then, point out (if true) that you are a hard working quick learner.

44. What qualities do you look for in a boss?

Be generic and positive. Safe qualities are knowledgeable, a sense of humor, fair, loyal to subordinates and holder of high standards. All bosses think they have these traits.

45. Tell me about a time when you helped resolve a dispute between others.

Pick a specific incident. Concentrate on your problem solving technique and not the dispute you settled.

46. What position do you prefer on a team working on a project?

Be honest. If you are comfortable in different roles, point that out.

47. Describe your work ethic.

Emphasize benefits to the organization. Things like, determination to get the job done and work hard but enjoy your work are good.

48. What has been your biggest professional disappointment?

Be sure that you refer to something that was beyond your control. Show acceptance and no negative feelings.

49. Tell me about the most fun you have had on the job.

Talk about having fun by accomplishing something for the organization.

50. Do you have any questions for me?

Always have some questions prepared. Questions prepared where you will be an asset to the organization are good. How soon will I be able to be productive? and What type of projects will I be able to assist on? are examples.

And Finally Good Luck :Ullas Antony

How to enlarge your notebook batteries life

Most of our time, the capacity of our notebook battery is not enough for our work and life. If you don’t have money for Apple Macbook , Dell and HP that have acclaimed battery life of 8 hours, this few tips will help to enlarge your notebook battery life a little longer:1. Use only the power cord that came with your notebook or other authorized replacement.

2. When you don’t use it, follow the correct maintenance for your notebook.

3. Don't leave it in direct sunlight, areas where it will be exposed to extreme temperatures such as car trunks.

4. If your notebook has power management features, use it, so the system will run at lower processor speeds when enabling power management features and it will go into "sleep" mode faster when inactive.

5. Buy notebooks with internal Li-Ion batteries. Non Li-Ion batteries must be fully discharged and recharged every 2-3 weeks.

6. If you don't use your notebook for a period of time, you must fully discharge then recharge it, so the battery will last longer

Top 10 unknown Google tricks

Below is a list of our top ten Google tricks many users don't know about.

1. Definitions - Pull up the definition of the word by typing define followed by the word you want the definition for. For example, typing: define bravura would display the definition of that word.

2. Local search - Visit Google Local enter the area you want to search and the keyword of the place you want to find. For example, typing: restaurant at the above link would display local restaurants.

3 .Phone number lookup - Enter a full phone number with area code to display the name and address associated with that phone number.

4. Find weather - Type weather followed by a zip code or city and state to display current weather conditions and forecasts for upcoming days.

5. Track airline flight - Enter the airline and flight number to display the status of an airline flight and it's arrival time. For example, type: delta 123 to display this flight information if available.

6. Track packages - Enter a UPS, FedEx or USPS tracking number to get a direct link to track your packages.

7 .Pages linked to you - See what other web pages are linking to your website or blog by typing link: followed by your URL. For example, typing link:http://www.articleflix.com displays all pages linking to Computer Hope.

8. Find PDF results only - Add filetype: to your search to display results that only match a certain file type. For example, if you wanted to display PDF results only type: "dell xps" filetype:pdf -- this is a great way to find online manuals.

9. Calculator - Use the Google Search engine as a calculator by typing a math problem in the search. For example, typing: 100 + 200 would display results as 300.

10. Stocks - Quickly get to a stock quote price, chart, and related links by typing the stock symbol in Google. For example, typing: msft will display the stock information for Microsoft.


Read more: http://articleflix.com/index.php/computer/top-10-unknown-google-tricks-22042010.html#ixzz0o6hbu6I7

Thursday, 13 May 2010

Court Jokes

LAWYER: This myasthenia gravis, does it affect your memory at all?
WITNESS: Yes.
LAWYER: And in what ways does it affect your memory?
WITNESS: I forget.
LAWYER: You forget? Can you give us an example of something you forgot?
___________________________________________

LAWYER: Now doctor, isn't it true that when a person dies in his sleep, he doesn't know about it until the next morning?
WITNESS: Did you actually pass the bar exam?
_________________________ ___________

LAWYER: The youngest son, the twenty-year-old, how old is he?
WITNESS: He's twenty, much like your IQ.
___________________________________________

LAWYER: Were you present when your picture was taken?
WITNESS: Are you kidding me?
-----------------------------------------------------------
LAWYER: She had three children, right?
WITNESS: Yes.
LAWYER: How many were boys?
WITNESS: None.
LAWYER: Were there any girls?
WITNESS : Your Honor, I think I need a different LAWYER. Can I get a new LAWYER?
____________________________________________

LAWYER: How was your first marriage terminated?
WITNESS: By death.
LAWYER: And by whose death was it terminated?
WITNESS: Take a guess.
____________________________________________

LAWYER: Can you describe the individual?
WITNESS: He was about medium height and had a beard.
LAWYER: Was this a male or a female?
WITNESS: Unless the Circus was in town I'm going with male.
_____________________________________

LAWYER: Is your appearance here this morning pursuant to a deposition notice which I sent to your LAWYER?
WITNESS: No, this is how I dress when I go to work.
______________________________________

LAWYER: Doctor, how many of your autopsies have you performed on dead people?
WITNESS: All of them. The live ones put up too much of a fight.
_________________________________________

LAWYER: ALL your responses MUST be oral, OK? What school did you go to?
WITNESS: Oral.
_________________________________________
LAWYER: Do you recall the time that you examined the body?
WITNESS: The autopsy started around 8:30 pm.
LAWYER: And Mr. Denton was dead at the time?
WITNESS: If not, he was by the time I finished.
____________________________________________

LAWYER: Are you qualified to give a urine sample?
WITNESS: Are you qualified to ask that question?
______________________________________

And the best for last:

LAWYER: Doctor, before you performed the autopsy, did you check for a pulse?
WITNESS: No.
LAWYER: Did you check for blood pressure?
WITNESS: No.
LAWYER: Did you check for breathing?
WITNESS: No.
LAWYER: So, then it is possible that the patient was alive when you began the autopsy?
WITNESS: No.
LAWYER: How can you be so sure, Doctor?
WITNESS: Because his brain was sitting on my desk in a jar.
LAWYER: I see, but could the patient have still been alive, nevertheless?
WITNESS: Yes, it is possible that he could have been alive and practicing law.

The Power Of ObservationA lecturer teaching medicine was tutoring a class on observation. He took out a jar of yellow-colored liquid. "This", he explained, "is urine. To be a doctor, you have to be observant to color, smell, sight, and taste."
After saying this, he dipped his finger into the jar and put it into his mouth. His class watched on in amazement, most, in disgust. But being the good students that they were, the jar was passed, and one by one, they dipped one finger into the jar and then put it into their mouth.After the last student was done, the lecturer shook his head: "If any of you had been observant, you would have noticed that I put my second finger into the jar and my third finger into my mouth."

Wednesday, 12 May 2010

20 Hilarious School Exam Answers

Q. Name the four seasons
A. Salt, pepper, mustard and vinegar

Q. Explain one of the processes by which water can be made safe to drink
A. Flirtation makes water safe to drink because it removes large pollutants like grit, sand, dead sheep and canoeists

Q. How is dew formed
A. The sun shines down on the leaves and makes them perspire

Q. What causes the tides in the oceans
A. The tides are a fight between the earth and the moon. All water tends to flow towards the moon, because there is no water on the moon, and nature abhors a vacuum. I forget where the sun joins the fight.

Q. What guarantees may a mortgage company insist on
A. If you are buying a house they will insist that you are well endowed

Q. In a democratic society, how important are elections
A. Very important. Sex can only happen when a male gets an election

Q. What are steroids
A. Things for keeping carpets still on the stairs

Q. What happens to your body as you age
A. When you get old, so do your bowels and you get intercontinental

Q. What happens to a boy when he reaches puberty
A. He says goodbye to his boyhood and looks forward to his adultery

Q. Name a major disease associated with cigarettes
A. Premature death

Q. What is artificial insemination
A. When the farmer does it to the bull instead of the cow

Q. How can you delay milk turning sour
A. Keep it in the cow

Q. How are the main 20 parts of the body categorized (e.g. The abdomen)
A. The body is consisted into 3 parts – the brainium, the borax and the abdominal cavity. The brainium contains the brain, the borax contains the heart and lungs and the abdominal cavity contains the five bowels: A, E, I, O and U

Q. What is the fibula?
A. A small lie

Q. What is the most common form of birth control
A. Most people prevent contraception by wearing a condominium

Q. Give the meaning of the term ‘Caesarean section’
A. The caesarean section is a district in Rome

Q. What is a seizure?
A. A Roman Emperor.

Q. What is a terminal illness
A. When you are sick at the airport.

Q. What does the word ‘benign’ mean?
A. Benign is what you will be after you be eight

Q. What is a turbine?
A. Something an Arab or Sheik wears on his head

Man Proposes God Disposes

All would agree if I say "Life is a series of unpredictable turns". You just climb the mound expecting a lush, inviting view on the other side and all you find is a route to a mount to be traced.

It is not biased, I must say, it comes to all not once but innumerable times in life. Hopes of greener pastures leads to barren land and gigantic dreams end up in short memories.

The realization of it comes in a simplest and least harmful shape when a sales executive gets up in the morning with a promising day in the mind.

He has done his homework, by fixing the time with the client last evening itself. Adding to his professional ecstasy, the gentleman on the other side sounded keen in his product. All set, he wants to be there at least five minutes before the given time and suddenly he discovers the tap has run out of water.

A thankful GOD! There are neighbors and he is not on a lonely planet. All prepared by borrowed waters, the enthusiasm again gets a jilt with deflated tyre. This time a slightly bigger GOD! Unreasonably blaming all around or not, he obliges the cabby today and yes, you guessed it right, after all traffic jams don’t need other special occasions than these to cross you.

Though a stark beginning he recollects himself assuring that all left in a day is nothing but best. A lofty office, grand reception arcade and a sweet voice saying 'the aspirated gentleman is in meeting, please have a seat in the waiting area'. Sitting on the spongy springy sofa, he shams to read some 'killing -time' printed material lying on the table . With every turn of page cursing someone to shift the onus of the unfortunate day.

All's well that ends well, believing on it he is asked to meet the person after a couple of hours. Cracking the deal and partying with the boss is where the day ends, he foresees. His introduction to the product details get interrupted by a small and trifle revelation - some not very close but highly resourceful relative has already arranged the product for the client (not his now) on the cheaper price. A big rather very BIG but soundless GOD!

Not fruitful but tiring, not up to expectations but everything beyond that. That's where we acknowledge the humour of the mighty power. Anyhow, He falls asleep without making plans and promising himself of not doing so in future as well. Next morning, firmly he gets up by the shriek of the alarm and finds some thoughts knocking door of his mind. Alas Humans! uncontrollably he welcomes the thoughts … the plans for the day and ……………GOD.!!!!

Prisoner V/s Employees..

IN PRISON
you spend the majority of your time in an 8'X10' cell.

AT WORK
you spend most of your time in a 6'X8' cubicle..

IN PRISON
you get three meals a day free

AT WORK
you only get a break for one meal and probably have to pay for it yourself.

IN PRISON
a guard locks and unlocks the doors for you ..

AT WORK
you must carry around a security card and unlock open all the doors yourself .


IN PRISON
you get time off for good behavior.

AT WORK
you get rewarded for good behavior with more WORK.


IN PRISON
you can watch TV and play games.

AT WORK
you get fired for watching TV and playing games.

IN PRISON
they allow your family and friends to visit.

AT WORK
you cannot even speak to your family and friends.

IN PRISON
all expenses are paid by taxpayers with no work at all.

AT WORK
you get to pay all the expenses to go to work and then they deduct taxes from your salary to pay for the prisoners.

Sunday, 9 May 2010

funny sms jokes

TEACHER: If u call ur mother as MUM,
Then what will u call ur mother's younger sister & elder sis?
Sardar:so simple, I will call them MINIMUM and MAXIMUM

I want u...
To be with me In a nice Restaurent
To have candle light dinner....
and to say say those sweet three words to U....
"Pay The Bill"

Maths teacher: to a dull boy,
if u have 12 chocolate and u give 5 to leena,
3 to tina, 4 to meena,
then what will You get?
Student: 3 Girl friends....!

Q: How do u keep ur husband from reading your e-mail?
A: Rename the mail folder "Instruction Manuals"

Remove your Shirt,
Remove your Pants too,
ahhhh uhhhhh remove ur kurti now ahhh....
Thanks God, Finally the suitcase is closed.

Lady : So, you want to become my son-in-law?
Boy: Not really, but I dont see any other way 2 marry ur daughter!


Why'd the couple stop after 3 children?
Cos they heard every fourth child born is chinese.

Train stationil nirthi. Oral sardarinod: ithu ethu stationaa? Sardar alochichu , adutha station aayitum theernilla. Last paranju; ’ RAILWAY STATION’


Sorry 2 disturb u If r Not busy
if u r not working
if u r not tired if u r not lazy
plese answer me
AYYAPPANTE AMMA
ETRA
NEYYAPPAM CHUTTU?..


Unnikuttan has never seen his Chandi. 1day his teacher beat on his Chandi, he went home looked in d mirror and said-"nayintemol adichu randu kashnam akkikalanju"

I love u da! Ninne
Kanathe jevikan
vayya!Ninte aduthe
ephozhum samsarikan
thonnunu…! Ninne enike
nashta pedumoda…!
I Love U…Miss U..da,
1000 UMMA…da
Inganeyane Daily
SANIYA MIRZA’msg
ayakunathe !


Bike yathrakaranum Kuriviyum kootimutti. Kuriviyude botham poi!! Bothampoya kuruviye Bikekaran koottilakki. Botham vanna kuruvi-"!!Jailo?! Bikekaran Chatho?!!"

Boy:Onnu kanichu tharumo?
Girl:Chi! entha ee parayunnathu? Arenkilum kanum.
Boy:Enikkonnu kandal mathi. Please!
Girl:Hmm. Enikku pediyakunnu
Boy:Saramilla ippam kazhiyum

Havoo! Angane 5 markinte essay aayi.......


Oru gramathil sundhariyaya oru teacher undayirunnu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ippo retired aayi...


Lux Rs.9.50
Lyril Rs.10.50
Chandrika Rs.12.00
Jeeva Rs.8.00
Eethu venamenkilum vangitharam
Onnu kulichal mathi!!!want to see the greatest tourist spot - Munnaru?

666!!!!!!!
enni nokkikke moonnar illennu...ha ha!
Keralathil motham 679 puzhayum, 1234 aruviyum 2345 kulavumunde. Onnu poyi kulichu koode?Enter Password 2 touch my heart !
*
**
***
****
wrong password !
U Have only touched my legs
Anyway ... Take my blessings...
!!! NEE YONNUM NANNAVOOLADA!!!

ni illathe enikku onnumilla
innnu njan thanneyanuuuuuuuuu
ni evide ondayirunnenkil
ninne oru sidilekku kondupoyi njan ninakku
oru um
.oru umm
.oru umma
.oru umman chandi ude nikkar kazhukan taramayirunnu


Aval oru moolippattu paady,
Njan kaathorthirunnu...
Aval onnu kadichu, Njan pulanju poyi..
Aval valichu kudichu,
Njan annangade kidannu...
Aval kuninju,
Njan purakiloode adichu...
'how', Aval pulanju,
'Chey' Ente dehathellam aayi...

'HAAVOO'

angane 'KOTHUK' chathu.GANDHIJI ENDHINANNE UPPU SATHYAGRAHATHINE POYADE?
KALLUPINO ATHO PODIPPINO?Vaakyathil prayogikkuka: ettum pottum. Raju 1kotta muttayumayi 8 nila buildinginte mukalil kayarininnu.Ennitu 8mutta eduthu thaazhekittu paranju"ETTUM POTTUM..


Iniyum oru masam ..iniyum oru varsham..iniyumoru unchiri..
Iniyumoru kannir. iniyumoru shishiram..ivayellam undakam..
pakshe nine pole iniyumoral athumathram sadhyamalla ..
daiwathinu ore abaddam randu pravashayam pattillalloo


Ente Rum ile Sodayanu Nee Nalla Veesukara,
Peggozhichu Njaan Kaathu Vechoruren
Chillu Glassiloorum Lickeronnu vende......
Liquoronnu vende..nalla veeshukaara..ente kootukaraa..
Thottu koottuvanulla picklum..
chipsum ennapole thottaduthu njan ninnuvenkilum veeshukilla mone..


SUPER GOOD JOB IN RAILWAY.
ONLY ONE VACANCY..........
HURRY
SALARY RS:20000/-
JOB: Train head light kedayal oru torcheduthu traininu munpe odanam..


NURSERY Yil padikkunna 2 kuttikal
oran kuttyum oru penkuttiyum ..teacharodu.
teachare njangalkku kuttikal undavooo..
taecher orikkalum illa.appo ann kutty penkuttiyodu.
njan appaye paranjilledee onnum pedikkan

Interviewer: what is your birth date?
Sardar: 13th October
Interviewer: Which year?
Sardar: EVERY YEAR


Manager asked to sardar at an interview
Can you spell a word that has more than 100 letters in it?
Sardar replyed: -P-O-S-T-B-O- X.


After returning back from a foreign trip, sardar asked his wife,
Do I look like a foreigner?
Wife: No! Why?
Sardar: In London a lady asked me Are you a foreigner?When sardarji was traveling with his wife in an auto,
the driver adjusted mirror. Sardar shouted,
"You are trying to see my wife? Sit back. I will drive.


One tourist from U.S.A. asked to Sardarji: Any great man born in this village???
Sardarji: no sir, only small Babies!!!


Lecturer: write a note on Gandhi Jayanthi
So Sardar writes, "Gandi was a great man, but I don't know who is Jayanthi.


Sardar went in a hotel.
To wash hands he went to the washbasin.
There he started washing the basin.
Seeing this, the manager asked what was he doing.
Sardar pointed towards the board " WASH BASIN "

deivamee enikku sms ayakkathavarude mobile roadil veenu, atinte mukalil pandi lorry kayari, odinju madangi chulungi pappadamayi, kakka kothi kadalil ittu, athu meen thinnu, aa meenine kozhi thinnu, aa kozhi chkkun gunia pidichu chavane..

kambi 1
kambi 2
kambi 3
kambi 4
kambi 5
kambi 6
kambi 7
kambi 8
kambi 9
kambi 10
ennode kalichal ithu pole kambi ennikkum സൂക്ഷിച്ചോ

A Sardar & his wife filed an application for divorce.

Judge asked :
How will you divide, you have 3 children?

Sardar replied :
Ok! We will apply next year.


What’s the difference between wife n neighbours wife?
Wife is a chocolate, can have any time. Neighbour’s wife is like an ice-cream, shud hv immediately.

It’s the sweetest thing to do. Do it the bed, on a sofa, in the bathroom or anywhere! U must never stop doing it. It’s called Prayer! God bless ur naughty മൈന്‍ഡ്

Teachar: Pazhathinu Englishil enthanu parayuka ?
Beeran : Ba..Ba .
T: Parayu athuthaney.
B: Bayakka.

Sardar : I love u
Girl : sorry, I am Lesbian.
S: wt u mean ؟
L: I like x with Girls Only.
S: U Know one thing “I am also Lesbian”


wife-innnum nerathe poyallo enthu patty
hus-enthanannariyilla eeyideyayi inganeyanu
wife-ini varumo
hus-namukku nokkam
wife- wannallo
hus- thanks to K S E B

Kalam mayikkatha murivundo?
Kulichal pokatha azukkundo?
Chirichal kanatha pallundo?
Marakkan pattatha thettudo?
Paranjal theeratha prashnagal undo?
Ithellam vayichondirikkan ninekkentha vattundo??

Children in darkness make mistakes:swami vivekananda
Mistakes in darkness make children:swami santhosh madhavan

ninde chuvanna kannukal..
chuudulla nishwsangal…
virayaarna sareeram…
thadicha chundukal…
ho. ho. ho.

samsayamilla….

“CHICKEN GUNIYA THNNENinne kanumbol… ninnoodu samsarikkumbol… ninne orkkumbol enikkorma varunnathu, onnam clasile aadyathe benchilirunnu aadyam padicha aadyathee vaakkaanu……

“THARA”


Girl : It’s 2 tight
Boy :D ont worry ill do it slowly,
Gal :push it in,
Boy :Ah.. I can’t,
Gal :it’s pain ful.
Boy ;forget it,
….
……
welbuy new wedding ring


sardar went to forest with his friend , pettenne oru puli munnil chaaady.!! friend puliyude kannil manne vari ittu.
Frnd: oodikko??
Sardar: njanethine odanam nee alle manne vaary ittathe..!!!


lets study ABCD…

A-Aristocrate
B-Black Label
C-Contessa
D-Director’s Special
E-8 pm
F-Fun drop
G-God father
H-Honeybee
I-Imperial blue
J-Joney walker
K-King fisher
L-Lime drop
M-Mc Dowell’s
N-Nepoleon
O-Original Choice
P-Peter scot
R-Royal Challenge
S-Sterilising Silver
T-Teacher’s scott
U-Uni boul
V-Vat 69
W-White Mischief
X-XXX rum
Y-Yankey
Z-Zingaro


Pranaya raagavum jeeva thaalavum pranayaksharangalil inachernnu kavyaveechikalal srishtticha aa varikal ningal orkkunille..Sneha manthra dwanikal.. Pranaya surabhila raavukalude ormakal puthukkan, orikkal koodi namukku athu ettu padam… Get ready…

1….

2…

3…

Aathala puthala thavalaachi…Chukkumarikkana choolappa… Mariyam vannu vilakoothi….Foo foo foo….


3 msgum 30 miscallum kondu moveelil vyaavaaram thudangiyavan aanu ee njyaan. Aa eniku innu 30000 misscallinteyum 3 load messaginteyum edavaadundu. Aa ennodu moda kaanikaan vannaal undallo ammayane paile msg ayachu ninte moveelinte edavaadu theerkum.Avalude oru moveelu.Thalle kalipu theeranillallo.


Innu march 36, Indiayude 99th indipendence day. Ee Thiruvona divasam cake murichum padakam pottichum Christmas agoshikunna ninaku ente hridhayam niranja Eid Mubarak..
Nee ippole vijaarikum enikku vattanenu. Vattu ninaku thanneya.. Allengil Vishuvinu ente SMS um vaayichirikkumo ? Happy Deevali. Alla pinne..!

Oru vasantha kalam,

bhoomiyil niraye pookal parimalam parathunnu.

padathu kunji kilikal virunnu vannu

aa pular kalathu nee ente veetilekku vannu .

.appol njan ente vathil ninakkai turannu.

ninte kaikal ente nere neendu vannu..

..AMMA VALLATUM TARANEE.Q. WHY AMERICANS STOP PRINTING STAMPS WITH PHOTO OF PAMEELA ANDERSON?

A. COZ PEOPLE STARTED LICKING THE WRONG SIDE OF IT FOR PASTING THEM ON THE ENVELOPES.


Nin chiri kandal…..
Kani kandal…..
Athu mathi.
Nin vili kettal…..
mozhi kettal…
Athu mathi…
annathe divasam pokaa…!

da ninne kaanathe enikku irikkan mele
aare kandalum athu neeyanenna thonal
ippol thanne oru pothine kandu
kandappol ninne pole thanne…..

when u r in trouble dont worry just give me a missed call
then,

this sweet loving friend

will’

give u another missed callpusthakathil ninnum nee padicha INDIA alla innathe INDIA..
oru nerathe re charginayi kashtapedunnavarundu ee INDIAyil
recharge cheythal call vilikkathe ninne pole missed call cheyyunavante INDIA..
ithu manasilakan sense venam …
cellphone venam…
atleast Rs:1 enkillum balance venam……….

Tuesday, 4 May 2010

15 രൂപ പോയാല്‍ എന്താ എന്ത് മാത്രം ഉപകാരമ

ഒത്തിരി മോഹിച്ചതായിരുന്നു ഗോകുല്‍ അവളെ. അവള്‍ മീന്‍സ് അഞ്ജലി. കഴിഞ്ഞദിവസം അഞ്ജലിയുടെകൂട്ടുകാരി മായയെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന്ആലോചിച്ചില്ല. വിളിച്ചു കസ്റ്റമര്‍ കെയറിലേക്ക്, കോളര്‍ ട്യൂണും അസൈന്‍ ചെയ്തു. ‘കാത്തു വെച്ചൊരുകസ്തൂരി മാമ്പഴം കാക്ക കൊത്തി പോയി, അയ്യോ കാക്കച്ചി കൊത്തി പോയി’.

ഇപ്പോള്‍ പ്രണയം പറയുന്നതും തകരുന്നതും പ്രണയ നൈരാശ്യത്തില്‍ നടക്കുന്നതുമെല്ലാം കോളര്‍ ട്യൂണ്‍ അസൈന്‍ചെയ്താണ്. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാന്‍ ഇത്രയും പ്രഗല്‍ഭമായ യൌവനം മലയാളി നാട്ടിലല്ലാതെ വേറെഎവിടെയും ഉണ്ടാകില്ല. മനസ്സില്‍ ആരോടെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നിയാല്‍ അത് പറയാന്‍, പറയാന്‍ വിചാരിച്ചപ്രണയം പറയാന്‍ പറ്റാതെ പോയാല്‍, ആരോടാണ് പ്രണയം കക്ഷി വേറെ ആരെയെങ്കിലും പ്രണയിച്ചാല്‍, പ്രണയപങ്കാളിയുമായി പിരിഞ്ഞാല്‍, കാമുകിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല്‍...കുഞ്ഞുണ്ടായാലും അപ്പൂപ്പന്‍മരിച്ചാലും വെള്ളമടിക്കുന്ന അതേ സ്പിരിറ്റാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കോളര്‍ ട്യൂണ്‍ അസൈന്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍മലയാളിക്ക്.

ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു വിധം ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ചിന്നുവിനോട് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. മറുപടി ആലോചിച്ചുപറയാമെന്നാണ് അവള്‍ പറഞ്ഞത്. ‘വീട്ടില്‍ വന്ന് ആലോചിക്കൂഎന്ന് പറയാന്‍ വേണ്ടി ചിന്നു നന്ദൂനെവിളിച്ചപ്പോള്‍കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണി...’ എന്നാണ് കേട്ടത്. പിന്നെ രണ്ടിലൊന്നാലോചിച്ചില്ല, നന്ദു ഫോണ്‍അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്തതുംഇഷ്ടമാണ്, വീട്ടില്‍ വന്ന് ആലോചിക്കൂഎന്നു പറഞ്ഞ് ഫോണ്‍ വെച്ചു.

ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനുകളെ നേരിടാന്‍ മുറ്റ് പാട്ടുകള്‍ ഇനിയും ഉണ്ട്. ‘പാടാം നമുക്ക് പാടാം പാടാം വീണ്ടുമൊരുപ്രേമഗാനം’, ‘പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഓരോരോ ജന്മങ്ങളില്‍’, ‘ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കു നിന്‍ മുഖം’, ‘എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാന്‍ തേടുന്നു’, ‘കരളേ നിന്‍ കൈ പിടിച്ചാല്‍’, ‘ആരോ വിരല്‍ മീട്ടി മനസ്സിന്‍മണ്‍വീണയില്‍‘, ‘ആയിരം കണ്ണുമായി കത്തിരിപ്പൂ നിന്നെ ഞാന്‍’, ‘എന്തിനു വേരൊരു സൂര്യോദയം നിയെന്‍പൊന്നുഷസ്സന്ധ്യയല്ലേ’, ‘ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൌന്ദര്യമാണു നീ’, ‘അല്ലിമലര്‍ കാവില്‍ പൂരംകാണാന്‍ അന്നു നമ്മള്‍ പോയി’, ‘ഒരു ചെമ്പനീര്‍ പൂവിറുത്ത് ഞാനോമലേ’, ‘മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം തെല്ലൊതുക്കി’, ‘അനുരാഗവിലോചനനായി അതിലേറെ മോഹിതനായി’, ‘ഒരു നറുപുഷ്പമായി എന്‍ നേര്‍ക്കു നീളുന്ന മിഴിമുനആരുടേതാവാം’, ’ഏതോ വാര്‍മുകിലിന്‍ കിനാവിലെ മുത്തായി നീ വന്നു’, ‘റതുഭേദ കല്പന ചാരുത നല്‍കിയപ്രിയ പാരിതോഷികം പോലെ’, ... പാട്ടുകള്‍ നിലയ്ക്കുന്നില്ല.

സൈറയും റാമും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ഒരു ബുദ്ധിജീവി സ്റ്റൈല്‍ ആണ് ഇരുവര്‍ക്കും. പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ പറയാന്‍ വയ്യ. രണ്ടും കല്പിച്ച് സൈറ പാട്ട് അസൈന്‍ ചെയ്തു, ‘ആരാദ്യം പറയുംആരാദ്യം പറയും’. പുതുതായി ഇട്ട കോളര്‍ ട്യൂണ്‍ കേട്ടു നോക്കൂ എന്നു പറയാന്‍ റാമിനെ വിളിച്ചപ്പോള്‍ കേട്ടതുംഇതേ ട്യൂണ്‍. കാര്യം പറായതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാന്‍ കോളര്‍ ട്യൂണ്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ഹെല്‍പ്പായി.


നിസ്സാര പ്രശ്നമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ജീവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കാവ്യയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല. വെട്ടൊന്ന്, മുറിരണ്ട് സ്റ്റൈലില്‍ എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവന്‍ നടന്നു പോയി. അവസാനമായി ഒരു ബൈ പറയാന്‍അവന്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ കേട്ടതിത്, ‘എന്‍ ജീവനെ എങ്ങാണു നീ ഇനി എന്നു കാണും വീണ്ടും’. ഫോണെടുത്തപ്പോള്‍നാളെ പാര്‍ക്കിലെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം സ്ഥലത്തെത്തണംഎന്നാണ് അവന്‍ പറഞ്ഞത്.

മനസ്സില്‍ ഫറായോട് മാധവിന് പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. അവള്‍ക്ക് തിരിച്ചുമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരുംപരസ്പരം പറഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസം അവളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയ വാര്‍ത്തയാണ് മാധവ് കേട്ടത്. പരസ്പരംപ്രണയം അറിഞ്ഞെങ്കിലും തുറന്നു പറയാതിരുന്ന ഒറ്റ കാരണത്തില്‍ അവളെ അവന് നഷ്ടമാകുകയാണ്. നഷ്ടപ്രണയം മാധവ് ഫോണിലേക്ക് അസൈന്‍ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ, ‘ഇത്രമേല്‍ എന്നെ നീ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍എന്തിനു നീയെന്നെ വിട്ടകന്നു’.

അഭിലാഷിന്‍റെയും മരിയയുടെയും പ്രണയത്തിന് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മതംഇരുവര്‍ക്കും വിലങ്ങു തടിയായി. മരിയയുടെ വീട്ടുകാര്‍ മറ്റൊരാളുമായി അവളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോള്‍പ്രണയ സന്ധ്യയൊരു വിണ്‍സൂര്യന്‍റെ വിരഹമറിയുന്നുവോഎന്നായി അഭിലാഷിന്‍റെ കോളര്‍ ട്യൂണ്‍. അത്രയുംകാലംപൊന്നുഷസ്സിന്നും നീരാടുവാന്‍ വരുമോഎന്നതായിരുന്നു അഭിയുടെ കോളര്‍ ട്യൂണ്‍.

നിരാശ പ്രണയത്തിന് അസൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ നിരവധി പാട്ടുകള്‍ വേറെയുമുണ്ട്. ‘ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍നമുക്കാ സരയൂ തീരത്ത് കാണാം’, ‘താനേ പൂവിട്ട മോഹം മോഹം വിതുമ്പും നേരം’, ‘വേഴാമ്പല്‍ കേഴും വേനല്‍കുടീരം നീ’, ‘വരുവാനില്ലാരുമീ ഒരുനാളുമീവഴിക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും’, ‘സിന്ദൂര സന്ധ്യേ പറയൂ’, ‘പോകാതെ കരിയിലക്കാറ്റേ’, ‘പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കിനാവിന്‍റെ’, ‘ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ’, ‘നിലാവേ മായുമോ കിനാവിന്‍ നോവുമായി’, ‘മറക്കുമോ നീയെന്‍റെ മൌന ഗാനം ഒരുനാളും നിലയ്ക്കാത്തവേണുഗാനം’, ‘മണ്‍ വീണയില്‍ മഴ ശ്രുതിയുണര്‍ത്തി മറവികളെന്തിനോ ഹരിതമായി’, ‘മനസിന്‍ മണി ചിമിഴില്‍പനിനീര്‍ തുള്ളി പോല്‍’, ‘ഇന്നുമെന്‍റെ കണ്ണുനീരില്‍ നിന്നോര്‍മ്മ പുന്ചിരിച്ചു’, ‘അരികില്‍നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍’, ‘ആത്മാവിന്‍ പുസ്തകതാളില്‍ ഒരു മയില്‍ പീലി പിടഞ്ഞു’, ‘വിടപറയുകയാണോചിരിയുടെ വെണ്‍പ്രാവുകള്‍’...പ്രണയനൈരാശ്യവും മലയാളിയുടെ ലോകത്തില്‍ സംഗീതസാന്ദ്രമാണ്.

ഇനി പിറകെ നടക്കുന്ന പയ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് നേരിട്ട് പറയാന്‍ വയ്യേ. ഒട്ടും മടിക്കണ്ടഇഷ്ടമല്ലെടാഎനിക്കിഷ്ടമല്ലെടാഅസൈന്‍ ചെയ്തിടൂ. പൂവാലശല്യം ഉടന്‍ തന്നെ അവസാനിച്ചോളും. എങ്കിലും പ്രണയംഒഴുകുകയാണ്... കോളര്‍ ട്യൂണുകളില്‍ നിന്ന് കോളര്‍ ട്യൂണുകളിലേക്ക്...നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹമായി.
‘ ‘

when magic happens

let me ask you:

Have you ever...
Read a person's face book or orkut profile
describe in a total not more than 1000 words
what's their movies, topics, gadget, books, musics liking....
whether u know them well or dont
regardless are they strangers or hi and bye friends....

u felt... if only you can know more of each other, you can connect to them well ?

hmm..
I had such moment...

and it felt like ..magic...
hihi

*background music:
I've been waiting for you
All my life for somebody who
Makes me feel the way I feel when I'm with you baby
and you've been waiting too
for I've been waiting for you

passer by

U are just another passer by
that got me wishing for more time

and think... What if...
We are given much more chance
to meet in another realm ?

But no
u are just a passer by
that make me dread even more
of time fast closer to good bye

strange stranger
i dread the day I met u

Heart of Gratitude!!!

A blind boy sat on the steps of a building with a hat by his feet. He held up a sign which said: "I am blind, please help." There were only a few coins in the hat. A man was walking by. He took a few coins from his pocket and dropped them into the hat. He then took the sign, turned it around, and wrote some words. He put the sign back so that everyone who walked by would see the new words. Soon the hat began to fill up. A lot more people were giving money to the blind boy. That afternoon the man who had changed the sign came to see how things were. The boy recognized his footsteps and asked, "Were you the one who changed my sign this morning? What did you write?"

The man said, "I only wrote the truth. I said what you said but in a different way." I wrote: "Today is a beautiful day but I cannot see it." Both signs told people that the boy was blind. But the first sign simply said the boy was blind. The second sign told people that they were so lucky that they were not blind. Should we be surprised that the second sign was more effective?

Moral of the Story: Be thankful for what you have.. Be creative. Be innovative. Think differently and positively. When life gives you a 100 reasons to cry, show life that you have 1000 reasons to smile Face your past without regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without fear. Keep the faith and drop the fear. The most beautiful thing is to see a person smiling… And even more beautiful is, knowing that you are the reason behind it!!! Enjoy your day with a heart of gratitude.

Monday, 3 May 2010

kumbasaram

ടൗണിലെ പള്ളിയില്‍ പുതുതായി ചാര്‍ജെടുത്ത വികാരിയച്ചന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി.....
തന്റെ ഇടവകയിലെ ആള്‍ക്കാര്‍ ശരിയല്ല എന്നും എല്ലാവരും കുംബസാരിക്കാന്‍ വരുന്നതു പ്രധാനമായും ഒരു കാര്യം പറയാനാണു എന്നും അച്ചനു മനസ്സിലായി തങ്ങളുടെ അവിഹിത ബന്ധമാണ് എല്ലവരുടെയും കുംബസാര വിഷയം. അച്ചന്‍ ഇതു കേട്ട് കേട്ട് മടുതതു. ഒടുവില്‍ അച്ചന്‍ പറഞു "ഇനീ ആരും ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നതു പോലെ പറയണ്ട ഞാന്‍ വീണു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മതി എനിക്കു മനസ്സിലാകും." അച്ചന്റെ കോഡ് ഭാഷ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ട്പെട്ടു. അന്നു മുതല്‍ എല്ലാവരും "ഞാന്‍ വീണു" "ഞാന്‍ വീണു" എന്നു പറഞ്ഞു കുംബസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

കാലം കടന്നുപോയി ഈ അച്ചന്‍ മരിചു. പുതിയ അച്ചന്‍ വന്നു.

കാലം മാറി അച്ചന്‍ മാറി എങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ കോഡ് മാത്രം മാറിയില്ല. കുംബസരിക്കാന്‍ വരുന്നവര്‍ പുതിയ അച്ചന്റെ അടുതതും "ഞാന്‍ വീണു" "ഞാന്‍ വീണു" എന്നു പറയാന്‍ തുടങ്ങി. പാവം അച്ചന്‍, അച്ചന്‍ വിചാരിച്ചു ഇവര്‍ വരുന്ന വഴി വീണു എന്നാണു പറഞ്ഞതു എന്നു. പല തവണ ഇതാവര്‍ത്തിച്ചപ്പൊള്‍ അച്ചന്‍ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. അച്ചന്‍ അന്നു തന്നെ ടൗണിലെ മേയറെ കണ്ടു. അച്ചന്‍ മേയറൊടു പറഞ്ഞു. പള്ളിയിലേക്കുള്ള റോഡെല്ലാം മോശമായി. പള്ളിയിലേക്കു വരുന്നവരെല്ലാം "ഞാന്‍ വീണു.... ഞാന്‍ വീണു" എന്നു എന്നോട് പരാതി പറയുന്നു.

അച്ചനു കോഡു ഭാഷ അറയാന്‍ വയ്യാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതു എന്നു മനസ്സിലായ മേയര്‍ പൊട്ടിചിരിച്ചു പോയി. അതു കണ്ടു ദേഷ്യം വന്ന അച്ചന്‍ പറഞ്ഞു....

"താന്‍ ചിരിച്ചോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച തന്റെ ഭാര്യ ആറു തവണയാണൂ വീണതു".

Before you click forward button by ullas

മറ്റൊരാളെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്ന ഇ-മെയില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ക്രിമിനല്‍ കുറ്റത്തിന്റെ പരിധിയില്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന കാര്യം ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കും. സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനെതിരെ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് രണ്ടു യുവാക്കളെ പിടികൂടിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സൈബര്‍ പോലീസ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.ഇന്ത്യ ഐ.ടി ആക്ട് (2000) ആണ് രാജ്യത്തെ സൈബര്‍ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണം. ഈ നിയമത്തില്‍ 2008 ഡിസംബര്‍ 23ന് ചില ഭേദഗതികള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ 29-നാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ.ടി. നിയമം രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നത്. ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ.ടി. ആക്ടിലെ കരിനിയമങ്ങളാണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടാക്കിയത്.

ഇ-മെയില്‍ ഫോര്‍വേഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഈ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്നു. ഐ.ടി. ആക്ടിലെ (ഭേദഗതി) 66-ാം സെക്ഷന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ഫോര്‍വേഡുകള്‍ പെടുന്നത്. നേരത്തേ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമെന്ന കുറ്റവും അതിനുള്ള ശിക്ഷയും നിര്‍വചിക്കുന്ന ഈ സെക്ഷനില്‍ എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, എഫ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് ഉപവകുപ്പുകള്‍ പുതുതായി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. '...കമ്പ്യൂട്ടറോ മറ്റ് ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഹാനികരമോ, വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതോ, അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതോ, അപമാനമുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും സ്വീകര്‍ത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്നതും...' കുറ്റകരമാണെന്നാണ് 66-എ ഉപവകുപ്പ് പറയുന്നത്. ഈ നിയമമനുസരിച്ചാണ്, വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കാതെ, നാമറിയാതെ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യുന്ന ആപല്‍ക്കരമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ നമുക്ക് തന്നെ വിനയായി വരുന്നത്. മൂന്നുവര്‍ഷം തടവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ ആണ് ശിക്ഷ. 66-ബി ഉപവകുപ്പിലും ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമുണ്ട്.

'...ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്ന് സത്യസന്ധമായി ലഭിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കില്‍, കവര്‍ന്നെടുക്കുന്ന, വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്...' മൂന്നുവര്‍ഷം വരെ തടവോ ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇതു രണ്ടും ഒന്നിച്ചോ ശിക്ഷ ലഭിക്കത്തക്കവിധമുള്ള കുറ്റമാണെന്നാണ് 66-ബി ഉപവകുപ്പ് പറയുന്നത്.

69-ാം സെക്ഷനില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത ഉപവകുപ്പുകളനുസരിച്ച്, നിയമത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കോ പോലീസുകാര്‍ക്കോ, സംശയം തോന്നുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഇ-മെയിലോ എസ്.എം.എസ്സോ, മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിഭവങ്ങളോ മജിസ്‌ട്രേട്ടിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്നെ പരിശോധിക്കാവുന്നതും തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

ഒരു പ്രത്യേക കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കുറ്റകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചയാളെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ ഒന്നാംപ്രതിയാകുന്ന വ്യവസ്ഥയും ഐ.ടി. നിയമത്തിലുണ്ട്.

Sunday, 2 May 2010

chalu vittukal adhava alinja thamashakal

അല്ല എല്ലാവര്ക്കും പരാതി ഞാന്‍ നിന്നെ പറ്റി മാത്രം ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല എന്ന് ഇത് നിന്‍റെ പേജ് ആണ്..നീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാള്വിറ്റുകള്‍ കൂട്ടി ഞാന്‍ നിനക്ക് വേണ്ടി പണിത ടാജ്മഹല്‍..
1. തിലകം എന്നാല്‍ പൊട്ട്‌, അപ്പോള്‍ തിലകനെന്നാല്‍ പൊട്ടനാണോ?


2. ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നതു തടയാന്‍? അതിന്റെ വാലിലൊരു കെട്ടിടുക


3. പൂച്ചയെ കണ്ടാല്‍ എലി ഓടുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌? കാലുകൊണ്ട്‌


4. വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത്‌ റൈറ്റ്‌ സഹോദരന്മാര്‍. കണ്ടു പിടിക്കാത്തത്‌? ലെഫ്റ്റ്‌ സഹോദരന്മാര്‍


5. ഗൊറില്ലകള്‍ക്ക്‌ വലിയ നാസാരന്ധ്രങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌? വിരലുകള്‍ വലുതായതുകൊണ്ട്‌.


6. ഒരുപാട്‌ ഗോപാലന്മാരുടെ പേര്‌ ഫോണ്‍ ബുക്കിലുള്ളത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌? ആ ഗോപാലന്മാര്‍ക്കെല്ലാം ഫോണ്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട്‌!


7. ഒരു വീട്‌ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്‌? അഡ്രസ്‌!


8. ഒരു കാന്തം മറ്റൊന്നിനോട്‌ പറയുന്നത്‌? എന്നെ ഇങ്ങനെ ആകര്‍ഷിക്കാതെ!


9. ടൈ തൊപ്പിയോട്‌ പറയുന്നത്‌? നീ കുറച്ചുകാലം മുകളില്‍ പോയിരിക്ക്‌, ഞാന്‍ ഇവിടൊന്ന്‌ തൂങ്ങിക്കിടക്കട്ടെ!


10. ജനിച്ച്‌ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ കന്നുക്കുട്ടിയെ എന്തു വിളക്കും? ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ള കന്നുക്കുട്ടിയെന്ന്‌!


11. മത്സ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ കരയില്‍ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത്‌? കരയില്‍ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌!


12. ഒരു പ്രേതം മറ്റൊരു പ്രേതത്തോട് - നീ മനുഷ്യരില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?


12. പറന്നുപോവുന്നതിനിടെ പക്ഷി മുട്ടയിട്ടെങ്കിലും താഴെ വീണില്ല. കാരണം? പക്ഷി അടിവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു!


13. തവളയുടെ വായെവിടെ? നടുക്ക്‌!


14. ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല? വോള്‍ട്ടേജില്ല!


15. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന്‌ പിന്‍വാങ്ങാന്‍ കാരണം? ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ പിന്‍ ഇല്ലായിരുന്നു.16. വാസ്കോഡഗാമ കാപ്പാട്‌ കാലുകുത്താന്‍ കാരണം? കൈ കുത്താന്‍ വയ്യാത്തതിനാല്‍!


17. മഴ പെയ്യുന്നതെങ്ങിനെ? ചറപറ ചറപറ!


18. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചെക്ക്‌ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരന്‍? വിശ്വനാഥന്‍ ആനന്ദ്‌!


19. വക്കീലന്മാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാകുന്നത്‌? പട്ടിണി കിടന്ന്‌ ചാവാതിരിക്കാന്‍!


20. ഒറ്റയ്ക്ക്‌ സംഘഗാനം പാടിയ വ്യക്തി? രാവണന്‍!


21. ടെലിവിഷനില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍? നമസ്കാരം!


22. ആനയും ആപ്പിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ആന കറുത്തതാണ്‌!


23. ആനയെ ഫ്രിഡ്ജില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വാതില്‍ തുറക്കുക, ആനയെ എടുത്തു വയ്ക്കുക, വാതില്‍ അടയ്ക്കുക!


24. കോഴി റോഡ്‌ ക്രോസ്‌ ചെയ്തുപോവുന്നത്‌ എന്തിന്‌? അപ്പുറത്തെത്താന്‍!


25. പാടുകയും ആടുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്‍? വാക്‌മാന്‍!


26. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രഹം? ആഗ്രഹം!


27. കേക്കില്‍ ആദ്യം ഇടേണ്ട വസ്തു? കത്തി!


28. അയ വെട്ടുന്ന മൃഗം? എലി!


29. അമേരിക്കന്‍ സമയം നമ്മുടെ സമയത്തേക്കാള്‍ പുറകിലായിരിക്കുന്നത്‌? കൊളംബസ്‌ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത്‌ താമസിച്ചായതുകൊണ്ട്‌!


30. ഈസ്റ്റ്‌ ഇന്‍ഡ്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിച്ചത്‌? വന്‍തോതില്‍ ഈസ്റ്റ്‌ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാന്‍!


31. പതിവായി കോടതിയില്‍ കയറിയിട്ടും നാണം തോന്നാത്തത്‌? ജഡ്ജിക്ക്‌!


32. അച്ഛന്‍ അധികം സംസാരിക്കാത്തതു കൊണ്ട് മാതൃഭാഷ എന്ന പ്രയോഗമുണ്ടായി!


33. ഭാര്യ ഊട്ടി മുമ്പു കണ്ടിട്ടുള്ളതു കൊണ്ട് ഞാനൊറ്റക്ക് ഹണിമൂണിന് പോയി.


34. കാന്‍‌വാസ് പെയിന്റ് തുടച്ച തുണി വിറ്റ് കാശാക്കുന്നയാള്‍ പോസ്റ്റ് മോഡേണ്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്!


35. രമ - പാത്രം കഴുകാന്‍ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നേ? ഉമ - ഭര്‍ത്താവിനെ!


36. സമകാലിക സാഹിത്യം ഉണ്ടോ? കടയുടമ - പിന്നില്ലാതെ? സമകാലിക മലയാളം ഉണ്ട്!


37. സ്വപ്നം കാണുന്നവര്‍ക്കേ ഭാവിയുള്ളൂ. അപ്പോള്‍ പോയിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങൂ!


38. 82.6 ശതമാനം സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളും ഭീമ അബദ്ധങ്ങളാണ്.


39. 35 നു ശേഷം കുട്ടികള്‍ ആവാമോ? 35 കുട്ടികള്‍ തന്നെ പോരേ?!

again a letter ..real story..

സ്നേഹിതരെ,

ഇതുവരെ വായിച്ചതല്ലാം ഗള്‍ഫില്‍ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കഷ്ടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ളവ ആയിരുന്നു. കഥയുംകവിതയായും പലതും വായിച്ചു. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഗള്‍ഫിലേക്ക് കെട്ടുതാലി പണയം വെചുള്ള ഒഴുക്ക്നില്കുന്നില്ല. രണ്ടര മാസ്സത്തെ ഗള്‍ഫ്‌ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് ഞാന്‍ ഇവിടെ എഴുതട്ടെ. എന്റെപ്രിയ സുഹൃത്ത്‌ ഇതു ബ്ലോഗില്‍ ഇടാം എന്ന് ഏറ്റു.

എന്റെ പേര് സതീശന്‍, ഞാനൊരു Mason ആണ് (മേസ്തരി പണി) കേരളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരുഗ്രാമത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു. പെട്ടന്ന് ഞാനും കേട്ടു ഒരു കുളിരും വാര്‍ത്ത. Saudi Arabia എന്ന രാജ്യത്തേക്ക് പലലുള്ള പണിക്കാരെ വേണം. 8 മണിക്കൂര്‍ ജോലിക്ക് 800 റിയാലും പിന്നെ over time ആവിശ്യം പോലെ. ഏജന്റിന്റെ കഥാപ്രസംഗം പറയുംപോലെ ഒഴുക്കുള്ള വാചകത്തില്‍ ഞാനും വീണു. പിന്നെ ഒരു മരണപാച്ചില്‍ആയിരുന്നു. 55,000 രൂപ agent നു കൊടുത്തു. പിന്നെ മെഡിക്കല്‍, Mumbai ക്കുള്ള യാത്രചിലവ് എന്ന് വേണ്ടരൂപ രണ്ടു ആഴ്ചകൊണ്ട് പൊട്ടി. അങ്ങനെ ഞാന്‍ ഉള്‍പടെ Electrician, plumper, Mason, Carpenter, Helper, തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ്‌ വിമാനത്തില്‍ കയറി. ഇതു പറന്നപ്പോള്‍ ആണ് മനസ്സിലയത്‌വിചാരിച്ച പോലുള്ള സുഖം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. ഇതിലും എത്രയോ സുകവാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോ റിക്ഷയില്‍ ഉള്ളയാത്ര. ഫോര്‍ ജനങ്ങളെ കാണാം. ഏതായാലും Dammam Air Portil രാവിലെ ഏതാണ്ട് 9 മണിക്ക് എത്തി. നമ്മുടെ നാടിലെ ചന്തയില്‍ കറങ്ങി തിരിയുന്ന പട്ടികളെ നമ്മള്‍ കാണുന്നതിലും താഴ്ന നിലവാരത്തിലുള്ളരീതിയില്‍ ആണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ജോലിക്കാര്‍ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയത്. ഏതായാലും ഒരു വിധംവെളിയില്‍ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ വന്ന വണ്ടിയില്‍ കയറി. വണ്ടി മുന്‍പോട്ടു പോയപ്പോള്‍ഒരുമാതിരി ചൂട് കാറ്റ് മുഖത്തോടു അടിച്ചു കയറി. മലയാളി ആയ ഡ്രൈവര്‍ പറഞ്ഞു പുഴുക്കല്‍ തുടങ്ങിയെന്നു. പുഴുക്കലിന്റെ അര്‍ഥം മനസ്സിലയില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ നാടിലെ വിളയാത്ത വാഴ്കുല വണ്ടിയില്‍ വെച്ചാല്‍ മതി അര മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് പഴുത്തു കിട്ടും. നമ്മുടെ ചൂളയില്‍ ഇത്രയും ചൂട് ഇല്ല.
trade 60, 000

ഏതായാലും ഒരു വിധം കമ്പനിയില്‍ എത്തി. ഒരു അറബി വന്നു എന്തക്കയോ പറഞ്ഞു (നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആടിനെചേര്‍പ്പിക്കാന്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ ആനാട് മുരുമുര്ക്കുന്നതു പോലെ) അറബിയില്‍ എഴുതിയ പേപരില്‍ തള്ള വിരല്‍പതിപിച്ചു. ഞങ്ങളെ വാട എടുക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കാന്‍ ആയിരിക്കും അറബി തലയില്‍ ഇടുന്ന തുണി എടുത്തുമൂക്ക് കെട്ടി. അല്പം കഴിഞ്ഞു ഒരു മലയാളി വന്നു ( Camp Boss) എന്നെയും കൊല്ലക്കാരന്‍ തോമസ്സിനെയുംഒരു മുറിയില്‍ ആക്കി. ഒരു ചെറിയ മുറിയില്‍ ആറു കട്ടില്‍ അതും രണ്ടു നിലയുള്ള കട്ടില്‍. ഞാനും തോമസ്സുംഓരോ കട്ടിലിന്റെ മുകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. സഹമുറിയന്‍ മാരുടെ പല ഡെസിമല്‍ ഉള്ള സഹിക്കാന്‍ വയ്യാത്തകൂര്‍ക്കം വലി കാരണം നേരം വെളുക്കാന്‍ ആയപ്പോഴാണ് ഉറക്കം വന്നത്. പലപല ശബ്തത്തില്‍ ഉള്ള അലാറംകേട്ട് ഞെട്ടി ഉണര്‍ന്നു. "എന്താ പണിക്കു പോകുന്നില്ലേ". ഒരു സഹമുറിയന്‍. "എവിടാ ചേട്ടാ കുളിമുറി" ഞാന്‍ഭവ്യതോടെ ചോദിച്ചു. "എന്താ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നോ കുളിച്ചിട്ടു". ഏതാണ്ട് 200 പേര്‍ക്ക് 8 കക്കൂസ് ആണ്ഉള്ളത്. എല്ലായിടത്തും Q. കൂടുതലും മലയാളി മുഖങ്ങള്‍ ആണ് കാണുന്നത്. ചിലര്‍ നമ്മളെ അടിക്കാന്‍ വരുന്നപോലെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. ആഹാരം വാങ്ങാനും കുറെ നേരം നിന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നിരോധിച്ച കവറില്‍ ആണ്വാങ്ങുന്നത്. ആഹാരത്തിന്റെ വാട കേട്ട് എനിക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തരുന്നത് വാങ്ങിക്കോണം, കുറ്റം പറഞ്ഞാല്‍ സാലറി കട്ടിങ്ങും ചിലപ്പോള്‍ അടിയും കിട്ടുവെന്നു പിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഏതായാലും എല്ലാംകഴിഞ്ഞു വന്നു വണ്ടിയില്‍ കയറി. പുതിയ കെട്ടിടം പണി നടക്കുന്നിടത്ത് വണ്ടി നിര്‍ത്തി. ഫൌണ്ടേഷന്‍എടുക്കുന്നതെ ഉള്ളു. ഫോര്‍മാന്‍ എന്നാ ഒരാള്‍ വന്നു ഷവല്‍ തന്നിട്ട് കുഴി എടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. വെയില്‍ മൂത്തു. ഏതാണ്ട് 48 Degree ചൂട്. നില്‍ക്കാനും ഇരിക്കാനും വയ്യ. അടുത്ത് നിന്ന ആള്‍ പറഞ്ഞു അറബി വരും വെറുതെനില്‍ക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ അവന്‍ പിടിച്ചു തള്ളുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്യും. എബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍അടിമ കച്ചവടം നിര്‍ത്തല്‍ ആക്കിയതല്ലേ. ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തു. ഇതാണോ ഗള്‍ഫ്‌ ജീവിതം, ഇവരാണോ നാട്ടില്‍വരുമ്പോള്‍ അത്തറും പൂശി കണ്ണാടിയും വെച്ച് നടക്കുന്നത്. കഷ്ടം. ഇവരാണോ ഗള്‍ഫുകാര്‍ എന്നാ പേരില്‍ ഉയര്‍ന്നപഠിപ്പുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്‌. എവിടെ നോക്കിയാലും മരുഭൂമി. അല്പം തണല്‍ എങ്ങുംഇല്ല. കത്തുന്ന സുര്യന്‍. ഭൂമി തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂട്. പൊടി കാരണം അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നവരെ പോലും കാണാന്‍വയ്യാത്ത അവസ്ഥ.

ഒരു മാസ്സം കഴിഞു സാലറി കിട്ടിയപ്പോള്‍ ആണ് അറിഞ്ഞത് ശാപാട് കാശ് ഉള്പെടെയാണ് 800 റിയാല്‍. കിട്ടിയത് 600 റിയാല്‍. ഇതിന്റെ രണ്ടു ഇരട്ടി എന്റെ നാട്ടില്‍ എനിക്കും കിട്ടും. അതും രാവിലെ കുളിച്ചുചന്ദനകുരിയും ഇട്ട് മൂന്ന് കുറ്റി പുട്ടും അതിന്റെ പഴവും കഴിച്ചു ആണ് നാട്ടില്‍ പണിക്കു പോകുന്നത്. ദാഹിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം കരിഞ്ഞാലി വെള്ളം തരാന്‍ ആള്‍ക്കാര്‍. വയ്കിട്ടു പണിയും കഴിഞ്ഞു പുഴയില്‍ നീന്തികുളിച്ചു നാല് പൊറാട്ടയും ഇറച്ചിയും കഴിച്ചു വീട്ടില്‍ വരുന്ന ഞാന്‍ പൊന്ന് ഇരിക്കുമ്പോള്‍ മുക്കുപണ്ടംതേടിപോയ വിഡ്ഢി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം റിയാല്‍ എങ്കിലും മാസ്സം കിട്ടാതെ നാകൊള്ളാത്ത കാലാവസ്ഥയില്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ ജീവിതം മാത്രവല്ല ആരോഗ്യവും നശിക്കും ഒന്നാമത് ശെരിക്കു ഉറക്കംഇല്ലതയും വെയിലും കൊണ്ട് ഞാന്‍ ചാവാറായി. ശമ്പളം കിട്ടിയ പകുതിയും എന്നെ വിട്ട ഏജന്റിനെ വിളിച്ചുതീര്‍ത്തു. അവസാനം കൂട്ടുകാര്‍ വഴി കൊട്ടേഷന്‍ ച്ചു. നാട്ടിസംഘത്തെ പിടിലെ എന്നെ വിട്ട ട്രാവല്‍ അടിച്ചുതകര്‍ത്തു തീ ഇടാതിരിക്കാന്‍ 15 ദിവസ്സം സമയം കൊടുത്തു കൊട്ടഷന്‍ സംഗം. അങ്ങനെ ഏതായാലും ഞാന്‍ജീവന് കൊണ്ട് നാട് പിടിച്ചു. 38, 000 രൂപ തിരികെ കിട്ടി. 5,000 രൂപ കൊട്ടഷന്‍ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തു. ബാക്കികാശിനു മൂന്ന് പശുവിനെ വാങ്ങി. നമ്മുടെ സുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഉള്ള പണി. ദിവസ്സം 350 രൂപ കിട്ടും. അതായതു 25 ദിവസ്സം പണിക്കു പോയാല്‍ 8,750 രൂപ. 25 ലിറ്റര്‍ പാല്‍ ദിവസ്സവും. 25 x 20 = 500. ദിവസ്സംരൂപയുടെ പാല്. 500 x 30 = 15,000 രൂപ മാസ്സം. പകുതി ചെലവ് കഴിച്ചാല്‍ 7500 രൂപ. സര്‍ക്കാര്‍എപ്പോള്‍ ശ്കീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പെന്‍ഷനും എര്പടുത്തി. മാസ്സം ഏതാണ്ട് 8, 000 രൂപയുടെ പാല്‍. ഞാനുംശ്യാമും അന്‍സാരിയും കൂടി പാട്ടത്തിനു എടുത്ത സ്ഥലത്ത് 2,000 വാഴ നാട്ടു. വരുന്ന ഓണത്തിന് വെട്ടാം. 2, 50,000 രൂപയാണ് വിറ്റുവരവ് കണക്കാക്കുന്നത്. വാഴയുടെ ഇടയില്‍ മരച്ചീനി 1200. 25,000 രൂപയുടെമരച്ചീനി കിട്ടും. കൃഷി ഓഫീസര്‍ 2,500 വാഴകുട്ടി 4 രൂപ നിരക്കില്‍ ബുക്ക്‌ ചെയ്തു. പിന്നെ വാഴയുടെ ഇടയില്‍ചേന, പാവല്‍, വെള്ളരി, പടവലങ്ങ എന്ന് വേണ്ട ഒരുവിധപെട്ട പച്ചക്കറികള്‍ എല്ലാം ഉണ്ട്. വാഴതോട്ടത്തിന്റെഇടയിലുള്ള കാവല്‍ പുരയില്‍ വെച്ചുള്ള പുഴമീന്‍ വറത്തതും കൂടിയുള്ള ചെത്ത്‌ കള്ള് കുടിയും ഇടക്കകിടെക്ക്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി വാഴത്തോട്ടത്തില്‍ കൂടി നടക്കുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, നാട്ടിലെ ഓണം, ഉത്സവം ഇവ ഭൂമിയില്‍ എവിടെ കിട്ടും. ഗള്‍ഫിലെ രണ്ടര മാസ്സം ഞാന്‍ എന്നോ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം ആണെന്ന്കരുതി ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കാരെ ഇല്ല. ഗള്‍ഫില്‍ കിട്ടുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നുണ്ട്‌. വേണ്ടത് മനസ്സ്മാത്രം.
500

മേല്‍ പറഞ്ഞ പേരുകളും സ്ഥലങ്ങളും കാര്യ അറിയിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചതാണ്
again a letter ..real story..