മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Thursday, 13 May 2010

Court Jokes

LAWYER: This myasthenia gravis, does it affect your memory at all?
WITNESS: Yes.
LAWYER: And in what ways does it affect your memory?
WITNESS: I forget.
LAWYER: You forget? Can you give us an example of something you forgot?
___________________________________________

LAWYER: Now doctor, isn't it true that when a person dies in his sleep, he doesn't know about it until the next morning?
WITNESS: Did you actually pass the bar exam?
_________________________ ___________

LAWYER: The youngest son, the twenty-year-old, how old is he?
WITNESS: He's twenty, much like your IQ.
___________________________________________

LAWYER: Were you present when your picture was taken?
WITNESS: Are you kidding me?
-----------------------------------------------------------
LAWYER: She had three children, right?
WITNESS: Yes.
LAWYER: How many were boys?
WITNESS: None.
LAWYER: Were there any girls?
WITNESS : Your Honor, I think I need a different LAWYER. Can I get a new LAWYER?
____________________________________________

LAWYER: How was your first marriage terminated?
WITNESS: By death.
LAWYER: And by whose death was it terminated?
WITNESS: Take a guess.
____________________________________________

LAWYER: Can you describe the individual?
WITNESS: He was about medium height and had a beard.
LAWYER: Was this a male or a female?
WITNESS: Unless the Circus was in town I'm going with male.
_____________________________________

LAWYER: Is your appearance here this morning pursuant to a deposition notice which I sent to your LAWYER?
WITNESS: No, this is how I dress when I go to work.
______________________________________

LAWYER: Doctor, how many of your autopsies have you performed on dead people?
WITNESS: All of them. The live ones put up too much of a fight.
_________________________________________

LAWYER: ALL your responses MUST be oral, OK? What school did you go to?
WITNESS: Oral.
_________________________________________
LAWYER: Do you recall the time that you examined the body?
WITNESS: The autopsy started around 8:30 pm.
LAWYER: And Mr. Denton was dead at the time?
WITNESS: If not, he was by the time I finished.
____________________________________________

LAWYER: Are you qualified to give a urine sample?
WITNESS: Are you qualified to ask that question?
______________________________________

And the best for last:

LAWYER: Doctor, before you performed the autopsy, did you check for a pulse?
WITNESS: No.
LAWYER: Did you check for blood pressure?
WITNESS: No.
LAWYER: Did you check for breathing?
WITNESS: No.
LAWYER: So, then it is possible that the patient was alive when you began the autopsy?
WITNESS: No.
LAWYER: How can you be so sure, Doctor?
WITNESS: Because his brain was sitting on my desk in a jar.
LAWYER: I see, but could the patient have still been alive, nevertheless?
WITNESS: Yes, it is possible that he could have been alive and practicing law.

No comments:

Post a Comment