മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Sunday, 16 May 2010

Top 10 unknown Google tricks

Below is a list of our top ten Google tricks many users don't know about.

1. Definitions - Pull up the definition of the word by typing define followed by the word you want the definition for. For example, typing: define bravura would display the definition of that word.

2. Local search - Visit Google Local enter the area you want to search and the keyword of the place you want to find. For example, typing: restaurant at the above link would display local restaurants.

3 .Phone number lookup - Enter a full phone number with area code to display the name and address associated with that phone number.

4. Find weather - Type weather followed by a zip code or city and state to display current weather conditions and forecasts for upcoming days.

5. Track airline flight - Enter the airline and flight number to display the status of an airline flight and it's arrival time. For example, type: delta 123 to display this flight information if available.

6. Track packages - Enter a UPS, FedEx or USPS tracking number to get a direct link to track your packages.

7 .Pages linked to you - See what other web pages are linking to your website or blog by typing link: followed by your URL. For example, typing link:http://www.articleflix.com displays all pages linking to Computer Hope.

8. Find PDF results only - Add filetype: to your search to display results that only match a certain file type. For example, if you wanted to display PDF results only type: "dell xps" filetype:pdf -- this is a great way to find online manuals.

9. Calculator - Use the Google Search engine as a calculator by typing a math problem in the search. For example, typing: 100 + 200 would display results as 300.

10. Stocks - Quickly get to a stock quote price, chart, and related links by typing the stock symbol in Google. For example, typing: msft will display the stock information for Microsoft.


Read more: http://articleflix.com/index.php/computer/top-10-unknown-google-tricks-22042010.html#ixzz0o6hbu6I7

No comments:

Post a Comment