മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Wednesday, 12 May 2010

Man Proposes God Disposes

All would agree if I say "Life is a series of unpredictable turns". You just climb the mound expecting a lush, inviting view on the other side and all you find is a route to a mount to be traced.

It is not biased, I must say, it comes to all not once but innumerable times in life. Hopes of greener pastures leads to barren land and gigantic dreams end up in short memories.

The realization of it comes in a simplest and least harmful shape when a sales executive gets up in the morning with a promising day in the mind.

He has done his homework, by fixing the time with the client last evening itself. Adding to his professional ecstasy, the gentleman on the other side sounded keen in his product. All set, he wants to be there at least five minutes before the given time and suddenly he discovers the tap has run out of water.

A thankful GOD! There are neighbors and he is not on a lonely planet. All prepared by borrowed waters, the enthusiasm again gets a jilt with deflated tyre. This time a slightly bigger GOD! Unreasonably blaming all around or not, he obliges the cabby today and yes, you guessed it right, after all traffic jams don’t need other special occasions than these to cross you.

Though a stark beginning he recollects himself assuring that all left in a day is nothing but best. A lofty office, grand reception arcade and a sweet voice saying 'the aspirated gentleman is in meeting, please have a seat in the waiting area'. Sitting on the spongy springy sofa, he shams to read some 'killing -time' printed material lying on the table . With every turn of page cursing someone to shift the onus of the unfortunate day.

All's well that ends well, believing on it he is asked to meet the person after a couple of hours. Cracking the deal and partying with the boss is where the day ends, he foresees. His introduction to the product details get interrupted by a small and trifle revelation - some not very close but highly resourceful relative has already arranged the product for the client (not his now) on the cheaper price. A big rather very BIG but soundless GOD!

Not fruitful but tiring, not up to expectations but everything beyond that. That's where we acknowledge the humour of the mighty power. Anyhow, He falls asleep without making plans and promising himself of not doing so in future as well. Next morning, firmly he gets up by the shriek of the alarm and finds some thoughts knocking door of his mind. Alas Humans! uncontrollably he welcomes the thoughts … the plans for the day and ……………GOD.!!!!

No comments:

Post a Comment