മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Monday, 17 May 2010

Interesting Facts

1. The longest one-syllable word in the English language is "screeched."

2. "Dreamt" is the only English word that ends in the letters "mt"

3. Almonds are members of the peach family.

4. The symbol on the "pound" key (#) is called an octothorpe.

5. The dot over the letter 'i' is called a tittle.

6. Ingrown toenails are hereditary.

7. The word "set" has more definitions than any other word in the English language.

8. "Underground" is the only word in the English language that begins and ends with the letters "und."

9. There are only four words in the English language which end in "-dous": tremendous, horrendous, stupendous, and hazardous.

10. The longest word in the English language, according to the Oxford English Dictionary, is pneumonoultramicros copicsilicovolca noconiosis.

11. The only other word with the same amount of letters is its plural: pneumonoultramicros copicsilicovolca noconiosesl.

12. The longest place-name still in use is Taumatawhakatangiha ngakoauauotamate aturipukakapikim aungahoronukup okaiwe-nuakit natahu, a New Zealand hill.

13. Los Angeles's full name is "El Pueblo de Nuestra Senora la Reinade los Angeles de Porciuncula" and can be abbreviated to 3.63% of its size,L.A.

14. An ostrich's eye is bigger than its brain.

15. Tigers have striped skin, not just striped fur.

16. Alfred Hitchcock didn't have a belly button. It was eliminated when he was sewn up after surgery.

17. Telly Savalas and Louis Armstrong died on their birthdays.

18. Donald Duck's middle name is Fauntleroy.

19. The muzzle of a lion is like a fingerprint - no two lions have the same pattern of whiskers.

21. A pregnant goldfish is called a twit.

23. There is a seven-letter word in the English language that contains ten words without rearranging any of its letters, "therein": the,there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein.

24. Dueling is legal in Paraguay as long as both parties are registered blood donors.

26. A goldfish has a memory span of three seconds.

27. It's impossible to sneeze with your eyes open.

28. Cranberries are sorted for ripeness by bouncing them; a fully ripened cranberry can be dribbled like a basketball.

30. The letters KGB stand for Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti

31. 'Stewardesses' is the longest English word that is typed with only the left hand.

33. The combination "ough" can be pronounced in nine different ways; the following sentence contains them all: "A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed."

34. The only 15 letter word that can be spelled without repeating a letter is uncopyrightable.

35. Facetious and abstemious contain all the vowels in the correct order, as does arsenious, meaning "containing arsenic."

36. Emus and kangaroos cannot walk backwards, and are on the Australian seal for that reason.

37. Cats have over one hundred vocal sounds, while dogs only have about ten.

38. The word "Checkmate" in chess comes from the Persian phrase "Shah Mat," which means "the king is dead."

39. The reason firehouses have circular stairways is from the days of yore when the engines were pulled by horses. The horses were stabled on the ground floor and figured out how to walk up straight staircases.

No comments:

Post a Comment