മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Tuesday, 15 June 2010

3 Blondes

A policeman was interrogating 3 blondes who were training to become
detectives. To test their skills in recognizing a suspect, he shows the
first blonde a picture for 5 seconds and then hides it. "This is your
suspect, how would you recognize him?

The first blonde answers, "That's easy, we'll catch him fast because he
only has one eye!" The policeman says, "Well...uh.. .that's because the
picture shows his side profile."

Slightly flustered by this ridiculous response, he flashes the picture
for 5 seconds at the second blonde and asks her, "This is your suspect,
how would you recognize him?"

The second blonde giggles, flips her hair and says, "Ha! He'd be too
easy to catch because he only has one ear!" The policeman angrily
responds, "What's the matter with you two?!? Of course only one eye and
one ear are SHOWING because it's a picture of his side profile!! Is
that the best answer you can come up
with?

Extremely frustrated at this point, he shows the picture to the third
blonde and in a very testy voice asks, "This is your suspect, how would
you recognize him?" He quickly adds"... think hard before giving me a
stupid answer."

The blonde looks at the picture intently for a moment and says,
"Hmmmm...the suspect wears contact lenses." The policeman is surprised
and speechless because he really doesn't know himself if the suspect
wears contacts or not. "Well, that's an interesting answer...wait here
for a few minutes while I check his file and I'll get back to you on
that."

He leaves the room and goes to his office, checks the suspect's file in
his computer, and comes back with a beaming smile on his face.

"Wow! I can't believe it...it's TRUE! The suspect does
in fact wear contact lenses. Good work! How were you able to make such
an astute observation?

"That's easy," the blonde replied.
"He can't wear regular glasses because he only has one eye and one ear.

No comments:

Post a Comment