മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Tuesday, 19 October 2010

Think before you flirt out !!!!!!!!!!!!!

A couple were invited to a swanky family masked fancy dress Halloween party. The wife got a terrible headache and told her husband to go to the party alone.He, being a devoted husband, protested, but she argued and said she was going to take some aspirin and go to bed and there was no need for his good time to be spoiled by not going. So he took his costume and away he went.

The wife, after sleeping soundly for about an hour, woke Without pain and as it was still early, decided go to the party.As her husband didn't know what her costume was, she thought she would have some fun by watching her husband to see how he acted when she was not with him.So she joined the party and soon spotted her husband in his costume, cavorting around on the dance floor, dancing with every nice "chick" he could and cupping a little feel here and a little kiss there.His wife went up to him and being a rather seductive babe herself, he left his new partner high and dry and
devoted his time to her.

She let him go as far as he wished, naturally, since he was her husband. After more drinks he finally he whispered a little proposition in her ear and she agreed, so off they went to one of the cars and had passionate intercourse in the back seat.Just before unmasking at midnight, she slipped away and went home and put the costume away and got into bed, wondering what kind of explanation he would make up for his outrageous behavior.


She was sitting up reading when he came in, so she asked what kind of time he had. "Oh, the same old thing. You know I never have a good time when you're not there."Then she asked, "Did you dance much?" He replied, "I'll tell you, I never even danced one dance. When I got there, I met Pete, Bill Brown and some other guys, so we went into the spare room and played poker all evening""You must have looked really silly wearing that costume playing poker all night!" she said with unashamed sarcasm.To which
the husband replied,


 "Actually, I gave my costume to my Boss, apparently he had the time of his life."

No comments:

Post a Comment