മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Sunday, 10 October 2010

Why India never gets to launch the missile ?????????????

During the Cold War, if USA launched a nuke-loaded missile,Soviet Satellites would inform the Soviet army in 3 seconds and in


less than 45 seconds Soviet counter-missiles would be on their way.Recent studies commissioned by US department of Defense


included one on nuclear war between India and Pakistan:


This was the scenario....The Pakistan army decides to launch a nuke-missile towards India.They don't need any permission from their government,

and promptly order the countdowns.Indian technology is highly advanced.

In less than 8 seconds, Indian army detects the Pak countdown

and decides to launch a missile in retribution.But they need permission from the Government of India.They submit their request to the Indian President.

The President forwards it to the Cabinet.

The Prime Minister calls an emergency Lok Sabha session.The LS meets, but due to several walkouts and severe protests

by the opposition, it gets adjourned indefinitely.The President asks for a quick decision.In the mean time,

the Pak missile failed to take off due to technical failure.

Their attempts for a re-launch are still on.Just then the Indian ruling party is reduced to a minority

because a party that was giving outside support withdraws it.The President asks the PM to prove his majority within a week.As the ruling party fails to win the confidence vote,

a caretaker government is installed.The caretaker PM decides to permit the armed forces to launch a nuclear

missile.

But the Election Commission says that a caretaker government

cannot take such a decision because elections are at hand.The Election Commission files Public Interest Litigation

in the Supreme Court alleging misuse of power.The Supreme Court comes to the rescue of the PM,

and says the acting PM is authorized to take this decision

in view of the emergency facing the nation.Just then one of the Pak missiles successfully took off,

but it fell 367 miles away from the target,

on its own government building in Islamabad at 11.00AM.Fortunately there were no casualties

as no employee had reached the office that early.

In any case, the nuclear core of the missile had detached

somewhere in flight.The Pakistan army is now trying to get better technologies

from China and USA .

The Indian Government, taking no chances,

decides to launch a nuclear missile of its own,

after convening an all-party meeting.

This time all the parties agree.Its three months since the army had sought permission.But as preparations begin, "pro-humanity" , "anti-nuclear" activists come

out against the Government's decision.

Human chains are formed and 'Rasta rokos' organized.In California and Washington endless e-mails are sent to Indians condemning

the government and mentioning"Please forward it to as many Indians as possible".On the Pakistan side, the missiles kept malfunctioning.Some missiles deviate from target due to technical failures or high-speed

wind blowing over Rajasthan.Many of them land in the Indian Ocean killing some fishes.A missile (smuggled from USA ) is pressed into service.Since the Pakistan army is unable to understand its software,

it hits it original destination: Russia.Russians successfully intercepts the missile and in retaliation launches a

nuclear missile towards Islamabad .The missile hits the target and creates havoc.Pakistan cries for help.India expresses deep regrets for what has happened and sends in a million

dollars worth of Parle-G biscuits.Thus India never gets to launch the missile...!! !

No comments:

Post a Comment