മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Thursday, 12 August 2010

Corporate rules...

Rule-1
The Boss is always right.Rule-2
If the Boss is wrong, see rule 1.
 

 
Rule-3
Those who work get more work.
Others get pay, perks, and promotions.Rule-4
Ph.D. stands for "Pull Him Down".
The more intelligent a person,
The more hardworking a person,
 The more committed a person;
The more number of persons are engaged
in pulling that person down.


 
Rule-5
If you are good, you will get all the work.
If you are really good, you will get out of it.Rule-6
When the Bosses talk about improving productivity,
They are never talking about themselves.


 
Rule-7
It doesn't matter what you do,
It only matters what you say you've done
and what you are going to do.Rule-8
A pat on the back is only a few centimeters
from a kick in the butt.Rule-9
 Don't be irreplaceable.
If you can't be replaced, you can't be promoted.Rule-10
The more crap you put up with,
The more crap you are going to get.Rule-11
If at first you don't succeed, try again. Then quit.
No use being a damn fool about it.Rule-12
When you don't know what to do,
Walk fast and look worried.Rule-13
Following the rules will not get the job done.Rule-14
If it weren't for the last minute,
Nothing would get done.Rule-15
Everything can be filed under "Miscellaneous" .Rule-16
No matter how much you do,
You never do enough.Rule-17
You can do any amount of work provided it isn't the work
you are supposed to be doing.Rule-18
In order to get a promotion,
You need not necessarily know your job.Rule-19
In order to get a promotion,
You only need to pretend that you know your job.
 


Rule-20
The last person that quit or was fired will be
held responsible for everything that goes wrong.

No comments:

Post a Comment