മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Thursday, 12 August 2010

Dont stay late in office

Hi Anna,

I see you every night sitting in the office till very late. Don't you have friends? Don't you feel like talking to your roommate?
You should not sit very late in the office. This is a genuine advice from me.

Thanks,
Danny Mathew

after reading the mail, Anna was very angry on the sender. She simply deleted the mail and said to herself "who is he to give me any advice?". She again got back to her work.

After that night, every night Danny would keep sending her mails and Anna would simply delete them without even reading the content of the mail. But one fine night the subject line attracted her and she had to open the mail. The subject line of the mail was "Hi Gorgeous"

Hi Gorgeous,

Yes today you are looking very gorgeous in this red saree. I know you don't read my mails as you don't like the advices I give you.
So today I wont give you any advice, I will just say that I am love with you. You know you are very beautiful and if you take care of yourself many men will fall in   love with you.
I am sure someday you will also fall in love with me. And then we will go out for a date.
Oh before I end the mail I must tell you that the best thing about is that smile. Or is it those intense which needs some sleep at the moment.
Take care dear.
Love you.
Danny Mathew.

After reading the mail she was shocked. A person she had never met, never seen, never spoke to was saying that he was in love with her. She started thinking was this always in his mind. How did he get her id? Where had he seen her? Many questions like this came in her mind. Finally she thought of giving a warning and replied to his mail.

Hi Danny,

I don't want to spoil your career but if you don't stop sending me mails I will raise an ASHI against you.

Thanks and Regards,
Anna Jain

After this mail, the mails from Danny stopped coming in Anna's inbox. She thought that finally Danny has got scared and wont be mailing her again. After several nights, Anna was resting on her chair and her eyes closed. When she opened her eyes she saw Danny's mail in her mailbox.

Hi Gorgeous,

With your closed eyes you were dreaming about me, right? Oh sorry for not sending any mails in the last few days. I was a little busy. I am sure you would have missed me a lot. One more thing before I forget I want to say that I am not scared of ASHI. An ASHI cant be a reason to stop loving you.

Love you.
Danny Mathew


Anna was twisting her hair and putting them behind her ears. At that moment itself another mail came from Danny,

Anna
Now stop playing with your hair and leave the office. It is very late.
Love.
Danny Mathew

Anna was shocked as to how did this person know what she was doing on her desk. She got up to check whether anyone was there in her floor but could find only empty cubicles. She thought maybe he made a wild guess and decided to leave the office. before leaving she saw another mail from Danny.

Hi Anna,

Searching for me??? You have started falling in love with me. J
Love you.
Danny Mathew

Anna was shocked and scared to hell. She simply switched off her machine and ran outside the office. In the next few days she would not open any mails sent by Danny. One night a mail with subject line "Don't be scared of me" came to her mailbox. First she thought to ignore the mail then she thought lets see what has

Danny written this time.

Hi Anna,

Don't be scared of me. I can say that you are scared of me because of the way you ran out from the office the last time you read my mail.
I know few minutes back you had gone to have coffee. You are thinking how I know this because I can feel you around me.
Only once you also start feeling me you will know that I am near to you. Very near. Just sitting next to you.
I will wait for the night when you start having the same feelings for me. Will always love you.

Danny Mathew


Now Anna started thinking was Danny really in love with her? What he was saying was it true? But how could he know so much about her? How could he say what she was doing and what not? Anna thought lets give a try and see whether Danny is always in love with her or not. From that night she also started
replying to his mail.

Hi Anna,
Do you feel bad if I call you gorgeous?
Love you.
Danny Mathew

Anna's reply:

Yes Danny. I don't like this word.
You can address me as Anna, isn't it short and simple. and I love my name a lot.

Thanks and Regards,

Anna JainDanny's reply:
Point noted Anna. But when I am happy, excited I would call you with some special name at that time.
Tomorrow you have your certification so all the best for that.
Love you.
Danny mathew

Anna was again shocked as to how does he know about her certification. She had never told him. She replied

Danny,
Who is the person who is giving you details about me? I had not told you about my certification how do you know it?

Thanks and regards,

Anna Jain

Danny replied back to her

I know it because I in front of you. Cant you see me? Cant you feel me close to you?
I also know that after 3 days you have your appraisal. Now this you have not told anyone. Just your PM knows about it.
Do you think your PM will give me all these details?

Love you.
Danny mathew

Anna not sure of the answer. She knew her PM would not have told Danny all this but how did Danny know so much about her was a mystery for her.
Finally she thought she will talk to her PM, Rohan.

Next day, she went to her PM's desk. "Hi Rohan. I wanted to ask you something".

Rohan:- "Sure Anna. Are having any issues?"

Anna:- "No. actually I wanted to know about a person named Danny mathew."

Rohan was shocked on hearing that name. PM:- "How did you come across this name. has anyone told you about him?"

Anna:- "No one has said anything to me about him. Few days back he started sending me e-mails. First I ignored but then he would give such details which I did just few minutes back. He even knows my appraisal date."

Rohan:- "Are you sure you got mails from Danny mathew only?"

Anna:- "Yes very much. But why do you looked shock?"

Rohan:- "Because Danny mathew died 2 years back. He use to sit at the same place where you are sitting. How can a dead person send mails to you."

Anna was shocked. She didn't know how to react to this.

Rohan:- "If you don't believe me then you can try finding his name in the telephone directory. Maybe someone told you about him and because of work stress you started imagining that he is sending you mails."

Anna:- "I am not imagining anything. He has really send me a mail. I can show you in my mailbox."

Rohan:- "Okay Anna I believe you but still I think you should take a break and go home."

Anna was still in shock with the news she got from Rohan. She just did a search on telephone directory for a name with Danny mathew and page returned no records. She again checked the mail id and employee number details. She did a search many times that day by putting various combinations but the search page displayed the same message "No matches found for the given search criteria". She could not believe that someone could hack the system and send mails to her from an non-existing id. She attached the mails sent by Danny and sent it to Rohan as a proof that she was not dreaming. On seeing the attached mails even Rohan was in shock. He came to Anna's desk. Rohan:- "I think by mistake his id has not been deleted and someone who knows about it is playing with it."

Anna:- "But I checked the details on telephone directory there are no records available for this id."

Rohan:- "Talk to the CCD people and see what they have to say."

She called up the CCD people. They took control over her system and looked at the mail sent by Danny Mathew. The mail was sent from the from the same computer which Anna was using. The time stamp at which the mails were sent Anna had logged in. Also there was no evidence that a remote desktop connection was made or mail was sent through web mail. Even the CCD people were clueless as to how a mail has been sent from a non-existing id and from Anna's system itself.

There were no viruses or Trojans or any other kind of threats on Anna's system. Her anti-virus was up to date. The whole day was gone in finding a

loophole as to how did Anna get such a mail in her mailbox. Anna was tired from the day's happening and so she decided to leave early from the office that day.

The next day when Anna came back, she saw a mail from Danny Mathew. She didn't know whether she should delete that mail or read that mail. She was scared to open the mail. Somehow she gained some courage and opened the mail. The context of the mail was:-

Hi Anna,

Good to see that you left the office early tonight. I know Rohan told you about my death.
I was also a workaholic like you. I would sit late in the office, even when no one was around me.
I just being at office. I had no friends, no social life. Even on weekends I would use to come to office.
I missed all the fun in my life. Even my death happened at office while I was working.
My dead body was found by the house keeping guy and the security guard at the reception.
I took a lot of work stress which my conscious mind could not bear that day. I ignored all the health problems I was having.
And finally on that night (20. 10. 07, 11:24 PM) all these reasons became responsible for my death.

Now you know why I am not scared of ASHI.
But yes if I was alive then also I won’t be scared of ASHI because I have really fallen in love with you but we can’t be together until your death.

Now the choice is yours whether you will kill yourself on your own or whether I need to do the honors.
Waiting for your death. Love you always.

Danny Mathew

No comments:

Post a Comment