മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Wednesday, 18 August 2010

WHY ARE INDIANS EASY TO IDENTIFY...? ??

1. Everything you eat is savored in garlic, onion and tomatoes.2.. You try and reuse gift wrappers, gift boxes, and of course aluminum foil.


3. You are always standing next to the two largest size suitcases at

the Airport.


4. You arrive one or two hours late to a party - and think it's normal.


5. You peel the stamps off letters that the Postal Service missed to stamp.


6. You recycle Wedding Gifts, Birthday Gifts and Anniversary Gifts.


7. You name your children in rhythms (example, Sita & Gita, Ram &

Shyam, Kamini & Shamini..)


8. All your children have pet names, which sound nowhere,

close to their real names.


9. You take Indian snacks anywhere it says 'No Food Allowed.'


10. You talk for an hour at the front door when leaving someone's house.


11. You load up the family car with as many people as possible.


12. HIGH PRIORITY ***** You use plastic to cover anything new in your house

whether it's the remote control, VCR, carpet or new couch.


13. Your parents tell you not to care what your friends think, but

they won't let you do certain things because of what the other 'Uncles

and Aunties' will think.


14. You buy and display crockery, which is never used, as it is for

special occasions, which never happen.


15. You have a vinyl tablecloth on your kitchen table


16. You are one of the most intelligent smart person in your company whichever the country it may be.


17. You are married only ones


18. You are always the last person to leave the company as you are among the hardworking people in the company who are also Indians


19. You share your things with friends and not expect them back.


20. You always like to SMILE and spread the message of LOVE.

No comments:

Post a Comment