മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി - ഒരു അമുഖം

ഇത് എന്‍റെ ജീവിതമാണ്‌ .ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികള്‍ ,ഞാന്‍ കണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ ,പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ , പ്രവാസി വാര്‍ത്തകള്‍ ,അവനു മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന്റെ വിഷമങ്ങള്‍ ,എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ .അതില്‍ പ്രധാനവും ഈ മണല്തീരത്തില്‍ എത്തി പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുന്പുള്ളതും ..അത് ഞാന്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കാം .കൂടെ ഇവിടെ ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടില്‍ തളിര്‍ക്കുകയും തളരുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങളും. പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് .അതിനാല്‍ ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിച്ചയമുല്ലതോ നിങ്ങളുടേതോ ആണെകില്‍ അത് തികച്ചും യാത്രിചികം മാത്രം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയല്ല .പകരം നമ്മള്‍ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്രം വിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം .. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ട്ടപെട്ടാല്‍ FOLLOW വില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്തു ഫോല്ലോ ചെയുകയോ ,പോസ്റ്റില്‍ നിങളുടെ കമന്റ്‌ എഴുതുകയോ ആവാം..

Sunday, 15 August 2010

Sardarji applied to a Medical School

Sardarji applied to a Medical School
- Needless to say he never made it -
Because these are the answers he gave for medical terms.
Antibody - against everyone
Artery - the study of fine paintings
Bacteria - back door to a cafeteria
Benign - what you be after you be eight
Bowel - letters like a,e,i,o,u
Caesarian Section - a district in Rome
Cardiology - advanced study of Poker playing
Cat Scan - searching for lost kitty
Chronic - neck of a crow
Coma - punctuation mark
Cortisone - area around local court
Cyst - short for sister
Diagnosis - person with slanted nose
Dilate - the late British Princess Diana
Dislocation - in this place
Duodenum - couple in blue jeans
Enema - not a friend
False Labor - pretending to work
Genes - blue denim
Groin - to mash to a pulp / smile
Hernia - she is close by
Hymen - greeting to several males
Impotent - distinguished / well-known
Labor Pain - hurt at work
Lactose - people without feet
Lymph - walk unsteadily
Menopause - I no wait
Microbes - small dressing gowns
Obesity - City of Obe
Pacemaker - winner of Nobel Peace Prize
Protein - in favor of teens
Pulse - grain
Pus - small cat
Red Blood Count - Dracula
Rupture - Ecstasy
Secretion - hiding anything
Subcutaneous - not cute enough
Suture - Gujrati for "what do you want"
Tablet - small table
Tumor - extra pair
Ultrasound - radical noise
Urine - opposite of you're out
Varicose - very close
Vas Deferens - extremely different
Vein - at what time?
Vitreous Humor - both witty & funny

No comments:

Post a Comment